preloader preloader preloader preloader preloader preloader

%

Alert prawny nr 2 dla Klientów Kancelarii w związku z COVID-19


 

Alert prawny nr 2

dla Klientów Kancelarii

w związku z COVID-19

dotyczący:

 1. uprawnień organów państwowych względem obywateli
 2. założeń rozporządzenia wprowadzającego stan zagrożenia epidemicznego

 


Szanowni Państwo,

w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wywołującego COVID-19, przedstawiamy Państwu dalsze informacje, które mogą się okazać przydatne, albowiem dotyczą przypadków,
w których organy państwowe uzyskują uprawnienia do ingerencji w mienie prywatne oraz prawo wydania podmiotom prywatnym wiążących poleceń.

 

Uprawnienia organów państwowych względem obywateli

A. Ustawa o przeciwdziałaniu covid-19

Na podstawie obowiązującej specustawy organy władzy publicznej zostały wyposażone
w szerokie kompetencje mogące mieć wpływ na działalność przedsiębiorcy.

Prezes Rady Ministrów, na wniosek wojewody, może, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 wydawać polecenia (ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a także za pomocą innych środków łączności) obowiązujące osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, przedsiębiorców. Wydawane przez Prezesa Rady Ministrów polecenia mają formę decyzji administracyjnych, które podlegają natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia, nie wymagają także uzasadnienia.

W przypadku wydania przez Prezesa Rady Ministrów polecenia, o którym mowa powyżej obowiązują dwa tryby:

 • umowny – wykonanie zadań w ramach wydanego polecenia następuje na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorcą przez wojewodę,
 • decyzyjny – w przypadku odmowy zawarcia przez przedsiębiorcę umowy
  z właściwym wojewodą, zadania wykonywane są na podstawie decyzji wydanej przez Prezesa Rady Ministrów. Wydana decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Realizacja powyższych zadań jest finansowana ze środków budżetu państwa.

Prace związane z przeprowadzeniem przygotowań do realizacji zadań
w ramach wydanego polecenia przez Prezesa Rady Ministrów mające planistyczny charakter podlegają finansowaniu ze środków własnych przedsiębiorcy.

Polecenia wydawane przez Prezesa Rady Ministrów mogą dotyczyć w zasadzie każdego aspektu działalności, poza zakresem wskazanym w specustawie, a mianowicie polecenia nie mogą dotyczyć rozstrzygnięć co do istoty sprawy załatwianej w drodze decyzji administracyjnej, czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych oraz czynności z zakresu ścigania wykroczeń.

Ponadto, specustawa w art. 12 znosi obowiązki wynikające z przepisów ustawy Prawo budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w przypadku działań w zakresie projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany sposobu ich użytkowania. Co więcej, w przypadku konieczności poszerzenia bazy do udzielania świadczeń zdrowotnych nie stosuje się niektórych przepisów ustawy o działalności leczniczej, dotyczących wymagań dla pomieszczeń i urządzeń. Oznacza to, że na podstawie art. 12 możliwe będzie zmodyfikowanie terenu zakładu pracy w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 w oderwaniu od obowiązujących przepisów.

 

B. Ustawa o Zwalczaniu chorób zakaźnych

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, możliwe jest wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii na terenie województwa lub jego części, lub na terenie obszaru więcej niż jednego województwa. W rozporządzeniu mogą być uregulowane kwestie dotyczące w szczególności:

 • czasowego ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy,
 • obowiązku wykonywania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli ich wykonywanie wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych obiektów,
 • nakazu udostępnienia nieruchomości lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi,
 • czasowego ograniczenia określonych zakresów działalności przedsiębiorców,
 • czasowego ograniczenie korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek ich zabezpieczenia.

 C. Ustawa o Obronności Państwa

Specustawa wprowadza także zmiany w już obowiązujących ustawach, m.in. w ustawie z dnia 23 sierpnia 2001 roku o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców poszerzając zakres obowiązywania tejże ustawy poprzez zastrzeżenie, że zadania na rzecz obronności państwa obejmują przedsięwzięcia w zakresie planowania operacyjnego, obejmujące przedsięwzięcia planistyczne, dotyczące funkcjonowania przedsiębiorcy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, a także w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia ludzkiego.

Ustawa ma zastosowanie do przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym przez przedsiębiorców o szczególnych znaczeniu gospodarczo-obronnym, realizujących zadania wynikające z ustawy, których terenem działania jest obszar większy niż jedno województwo lub którego przedmiotem wykonywanej działalności gospodarczej jest:

 • eksploatacja lotnisk i portów morskich,
 • kolportaż,
 • nadawanie programów radiowych i telewizyjnych,
 • produkcja, transport i magazynowanie produktów naftowych,
 • produkcja, remont lub modernizacja uzbrojenia i sprzętu wojskowego,
 • realizacja obrotu specjalnego,
 • transport,
 • usługi pocztowe,
 • usługi telekomunikacyjne,
 • wytwarzanie, dystrybucja i przesyłanie gazu ziemnego, paliw płynnych oraz energii elektrycznej,
 • wytwarzanie i dystrybucja produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, środków ochronnych i wyrobów medycznych oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych.

W przypadku powyższych grup przedsiębiorców, organy administracji rządowej organizują zadania na rzecz obronności oraz sprawują nadzór nad ich realizacją. Rada Ministrów wprowadzi określony program mobilizacyjny gospodarki związany z przygotowaniem gospodarki do funkcjonowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego, określający zadania, jakie mogą być nałożone na przedsiębiorców.  Ponadto, wojewoda może nałożyć w drodze decyzji administracyjnej zadania na przedsiębiorcę, nie będącego przedsiębiorcą o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym w zakresie obronności Państwa. Wykonywanie tych zadań następuje na postawie umowy zawartej
z przedsiębiorcą przez wojewodę (lub właściwego ministra) oraz jest finansowane z budżetu państwa. Natomiast prace związane z prowadzeniem przygotowań do realizacji zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa zewnętrznego państwa, mające charakter planistyczny, są finansowane ze środków własnych przedsiębiorcy.

 

D. Rozporządzenie wprowadzające stan zagrożenia epidemicznego

W dniu 13 marca 2020 roku, Prezes Rady Ministrów ogłosił wprowadzenie w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2.

W czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego – w okresie od dnia 14 marca 2020 roku do odwołania – wprowadzone zostały m. in. następujące ograniczenia:

 • zakazany jest wywóz oraz zbywanie poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej respiratorów oraz kardiomonitorów,
 • przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić właściwego wojewodę, poprzez złożenie wykazu oraz ilości produktów, nie później niż na 24 godziny przed zamiarem wywozu lub zbycia poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej następujących produktów:
  1. gogli ochronnych,
  2. kombinezonów typu TYVEK,
  3. masek typu FFP2/FFP3,
  4. maseczek chirurgicznych,
  5. ochraniaczy na buty (obuwie),
  6. rękawiczek lateksowych,
  7. rękawiczek nitrylowych,
  8. środków do dezynfekcji rąk, powierzchni i pomieszczeń.
 • całkowity zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców działalności:

1. związanej z przygotowywaniem i podawaniem posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw w wystawionego menu, spożywanych na miejscu (PKD 56.10.A) – z wyjątkiem usług w tym zakresie realizowanych na wynos oraz prowadzonych w środkach transportu,

2. polegającej na organizacji, promocji lub zarządzenia imprezami, obejmującymi targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania (PKD 82.30.Z),

3. twórczej w ramach działań na rzecz kultury i rozrywki (PKD 90.0),

4. sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej (PKD 93.0),

5. związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu oraz w innych miejscach (PKD 59.14.Z),

6. związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (PKD 56.30),

7. w ramach prowadzonych obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20),

8. związanej z prowadzeniem kasyn – z wyjątkiem kasyn internetowych,

9. w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 ustanowione zostało czasowe ograniczenie:

–      handlu detalicznego najemcom powierzchni handlowej, których przeważająca działalność polega na handlu:

 1. wyrobami tekstylnymi,
 2. wyrobami odzieżowymi,
 3. obuwiem i wyrobami skórzanymi,
 4. meblami i sprzętem oświetleniowym,
 5. sprzętem radiowo-telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego,
 6. artykułami piśmiennymi i księgarskimi;

–        prowadzenia działalności gastronomicznej i rozrywkowej.

 

Z uwagi na duże ryzyko spowolnienia gospodarczego wywołanego epidemią, Rząd pracuje obecnie nad kolejnymi zmianami przepisów, o których będziemy Państwa na bieżąco informowali.

 

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

 

 

__________________

fot. from pixabay.com

Zapraszamy do korzystania z formularza kontaktowego. Postaramy się skontaktować z Państwem najszybciej jak to możliwe.

Korzystanie ze strony oznacza akceptację Polityki Cookies.

X