preloader preloader preloader preloader preloader preloader

%

Alert prawny nr 3 dla Klientów Kancelarii w związku z COVID-19

 


 

Alert prawny nr 3

dla Klientów Kancelarii

w związku z COVID-19

dotyczący:

rozwiązań wprowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w związku\r\nz występowaniem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2

 


Szanowni Państwo,

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19), przedstawiamy Państwu dalsze informacje, które mogą się okazać przydatne, albowiem dotyczą rozwiązań wprowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dla przedsiębiorców. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przewidział następujące działania w zakresie płatności bieżących składek lub należności w przypadku już zawartych umów o rozłożenie na raty lub odroczenia terminu płatności:\r\n

  • odroczenie o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 roku. Oznacza to, że przedsiębiorcy składkę za luty opłacaliby dopiero\r\nw czerwcu (wraz ze składką należną za miesiąc maj), podobnie w przypadku płatności składek w lipcu i sierpniu,

 

  • zawieszenie na 3 miesiące wykonania umowy zawartej z ZUS, dotyczącej układów ratalnych oraz odroczeń w przypadku gdy terminy płatności rat lub składek przypadają w okresie marzec-maj 2020 roku, co oznaczałoby wydłużenie o 3 miesiące terminu realizacji już zawartej umowy.

 

Skorzystanie przez przedsiębiorców z proponowanych przez Zakład rozwiązań nie zwalnia zapłaty składki w przyszłości.

Warunkiem skorzystania z powyższych ulg jest złożenie odpowiedniego wniosku. Wnioski zostały udostępnione przez ZUS w formie wniosku dla osób nieprowadzących pełnej księgowości oraz wniosku dla osób prowadzących pełną księgowość. Wniosek może zostać złożony za pośrednictwem platformy PUE ZUS, wysłany pocztą lub złożony do skrzynki w placówce Zakładu. Składane wnioski są rozpatrywane priorytetowo. Wypełniając odpowiedni wniosek należy, m.in.:

  • wskazać w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową firmy oraz brak możliwości opłacenia składek w terminie,
  • załączyć sprawozdania finansowe w przypadku wniosków składanych przez przedsiębiorców prowadzących pełną księgowość,
  • załączyć dokumenty dotyczące pomocy de minimis, ponieważ udzielanie ulg związane jest z pomocą de minimis. Co oznacza złożenie oświadczenia przedsiębiorcy no wielkości otrzymanej pomocy de minimis (oświadczenie RPD) albo oświadczenie no nie otrzymywaniu pomocy de minimis (oświadczenie RD-2), a także złożenie formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (formularz RFD), przy czym powyższe dokumenty mogą zostać złożone wraz z wnioskiem lub uzupełnione w momencie przesłania przez ZUS umowy o odroczenie lub zawieszenie.
  • wskazać numer telefonu, adres e-mail w celu usprawnienia kontaktu z Zakładem.

Jednak złożenie wniosku nie gwarantuje udzielenia ulgi. Odmowa przez ZUS w udzieleniu ulgi będzie związana z koniecznością opłacenia należnych składek wraz z odsetkami za zwłokę.

ZUS po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przesyła umowę wraz z dokumentami dotyczącymi pomocy publicznej e-mailem lub pocztą. Otrzymane dokumenty należy podpisać w odpowiednich miejscach oraz przesłać pocztą lub złożyć w placówce Zakładu.

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne obecnie wszystkie podpisane dokumenty (wniosek oraz załączniki) można wysłać pocztą elektroniczną bądź poprzez PUE ZUS. Po zakończeniu stanu epidemicznego, najpóźniej w terminie 14 dni oryginały dokumentów należy wysłać lub dostarczyć do placówki ZUS. W przypadku niedostarczenie dokumentów w terminie 14 dni od dnia zakończenia stanu epidemicznego, ZUS uzna, że umowa nie została zawarta, co spowoduje naliczenie odsetek od należności.

Istnieje możliwość przedłużenia udzielonych przez Zakład ulg w przypadku gdy w ciągu 3 miesięcy sytuacja finansowa firmy nie ulegnie poprawie. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o renegocjacje zawartej umowy.

Obecnie rozważane są także inne formy pomocy jaka może zostać udzielona przez ZUS, o wszystkich innych działaniach będziemy Państwa na bieżąco informowali.

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

 

________

fot. from pixabay.com

Zapraszamy do korzystania z formularza kontaktowego. Postaramy się skontaktować z Państwem najszybciej jak to możliwe.

Korzystanie ze strony oznacza akceptację Polityki Cookies.

X