preloader preloader preloader preloader preloader preloader

%

Alert prawny nr 5 dla Klientów Kancelarii w związku z COVID-19


 

Alert prawny nr 5

dla Klientów Kancelarii

w związku z COVID-19

dotyczący:

założeń rozporządzenia wprowadzającego stan epidemii

oraz pomocy oferowanej przez banki

 


Szanowni Państwo,

w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19), przedstawiamy Państwu dalsze informacje, które mogą się okazać przydatne, które dotyczą wprowadzonego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii oraz przygotowanej przez banki propozycji pomocy dla kredytobiorców.

 

 1. Stan epidemii

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, został wprowadzony od dnia 20 marca 2020 roku do odwołania stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Natomiast, został odwołany stan zagrożenia epidemicznego.

Podkreślić należy, że nie zmieniły się, w stosunku do tych wprowadzonych w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego obowiązki dotyczące:

 • ograniczeń lub zakazów w obrocie i używaniu określonych przedmiotów (wprowadzone ograniczenia zostały opisane w Alercie Prawnym nr 2), oraz
 • zakazu organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności (liczba uczestników zgromadzenia nie może przekraczać więcej niż 50 osób, włączając organizatora oraz osoby działające w jego imieniu).

Uzupełnione o nowe rozwiązania zostały kwestie dotyczące ograniczenia określanego sposobu przemieszczania się oraz ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy.

Przewidziane zostały także nowe obowiązki odnoszące się do nakazu udostępnienia nieruchomości, lokali i terenów przewidzianych planami przeciwepidemicznymi.

 

1) Ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się

W okresie od dnia 20 marca 2020 roku do odwołania zostały wprowadzone następujące ograniczenia w zakresie przemieszczania się:

 • wstrzymane zostało przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 • na osoby przekraczające granicę państwową w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zostały nałożone obowiązki związane z przekazaniem funkcjonariuszowi Straży Granicznej informacji m.in.: o adresie zamieszania, numerze telefonu, a także został nałożony obowiązek odbycia obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny po przekroczeniu granicy państwowej – obowiązek odbycia kwarantanny nie dotyczy m.in. osób wykonujących czynności zawodowe w państwie sąsiadującym, załogi statku, kierowców w transporcie międzynarodowym, żołnierzy, policjantów;
 • osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę ma obowiązek poinformować o tym pracodawcę, np. telefonicznie oraz przedstawić pracodawcy (lub podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby) w terminie 3 dni od dnia zakończenia odbywania kwarantanny pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie kwarantanny.

 

2) Ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy

W czasie trwania stanu epidemii – w okresie od dnia 20 marca 2020 roku do odwołania – wdrożone ograniczenia w prowadzeniu działalności dotyczą tych samych rodzajów działalności, których prowadzenie ograniczono w trakcie trwania stanu zagrożenia epidemicznego, z tym wyłączeniem, iż zakaz ten nie obejmuje już działalności w ramach prowadzonych obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20).

Zmodyfikowane w stosunku do ograniczeń występujących w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego zostały zasady funkcjonowania obiektów handlowych – w okresie od dnia 21 marca 2020 roku do odwołania w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 został wprowadzony całkowity zakaz prowadzenia działalności w zakresie handlu detalicznego, z wyłączeniem najemców, których przeważająca działalność polega na sprzedaży:

 • żywności,
 • produktów kosmetycznych innych niż przeznaczone do perfumowania lub upiększania,
 • artykułów toaletowych,
 • środków czystości,
 • produktów leczniczych, w tym w aptekach lub w punktach aptecznych,
 • wyrobów medycznych,
 • środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (m.in. dla niemowląt i małych dzieci w wieku od roku do 3 lat),
 • gazet,
 • artykułów budowlanych lub remontowych,
 • artykułów dla zwierząt domowych,

Wprowadzony zakaz w obiektach handlowych powyżej 2000 m2 dotyczy także prowadzenia działalności usługowej, z wyłączeniem działalności w zakresie świadczenia usług:

 • medycznych,
 • bankowych,
 • ubezpieczeniowych,
 • pocztowych,
 • pralniczych,
 • gastronomicznych (polegających jedynie na przygotowaniu i dostarczaniu żywności).

Wprowadzony zakaz obejmuje także prowadzenia handlu detalicznego i działalności usługowej na wyspach handlowych.

 

Należy wspomnieć o zakazach w ograniczeniu funkcjonowania określonych instytucji, w tym m.in.:

 • bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą,
 • podmiotów prowadzących działalność w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego,
 • miejsc kultu religijnego, przy czym możliwe jest sprawowanie kultu religijnego jeżeli na danym ternie lub w danym obiekcie nie znajduje się więcej niż 50 osób, wliczając to uczestników oraz osoby sprawujące kult religijny,
 • prowadzaniu usług rehabilitacyjnych oraz działalności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (tworzonych przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego),
 • urzędów administracji publicznej do wykonywania zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom czy określonego rodzaju zadań, z wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów.

 

3) Nakaz udostępniania nieruchomości, lokali, terenów przewidzianych planami przeciwepidemicznymi

 Rozporządzenie wprowadziło nowy rodzaj obowiązków dotyczących nakazu udostępnienia nieruchomości, lokali i terenów przewidzianych planami przeciwepidemicznymi przewidzianych w planie wprowadzonym na postawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Plany przeciwepidemiczne przygotowywane są przez Wojewodę na okres 3 lat. Udostępnione nieruchomości (lokale, tereny) mogą zostać przeznaczone na leczenie, izolowanie lub poddawanie się kwarantannie. Właściciel terenu jest informowany o obowiązku udostępnienia nieruchomości (lokalu, terenu) przez wojewodę.

 

4) Pomoc przy zwalczaniu epidemii

Szczególne działania, które mogą zostać zastosowane w trakcie stanu epidemii zostały uregulowane w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Na podstawie tej ustawy do pracy przy zwalczaniu epidemii mogą zostać skierowane osoby związane z zawodami medycznymi – przede wszystkim lekarze oraz pielęgniarki, a także inne osoby, których skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii jest uzasadnione aktualnymi potrzebami. Decyzja w tym zakresie jest podejmowana przez wojewodę w przypadku gdy osoba skierowania posiada miejsce pobytu lub jest zatrudniona na terenie województwa, lub przez Ministra Zdrowia w przypadku skierowania do pracy na obszarze innego województwa.

 

5) Kształcenie na odległość

Ograniczenia w funkcjonowaniu szkół oraz przedszkoli zostały wprowadzone do 10 kwietnia 2020 roku, z uwagi na to konieczne było uszczegółowienie kwestii związanej z nauczaniem na odległość. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadziło organizację kształcenia na odległość. Określone obowiązki zostały nałożone na dyrektora szkoły, który odpowiada za organizację kształcenia na odległość, m.in. dyrektor szkoły – od dnia 25 marca 2020 roku ma obowiązek:

 • powiadomienia rodziców, w jaki sposób będzie zorganizowana nauka,
 • ustalenia tygodniowego zakresu treści nauczania z uwzględnieniem m.in. zróżnicowania zajęć, obciążenia uczniów materiałem,
 • ustalenia sposobu monitorowania postępów uczniów oraz sposobu weryfikowania wiedzy i umiejętności uczniów (oceny, postępy w nauce),
 • ustalenia warunków i sposób przeprowadzenia egzaminów, sprawdzianów, sposobu ustalania oceny zachowania,
 • wskazania źródeł i materiałów (też w postaci elektronicznej) niezbędnych do realizacji zajęć – dla rodziców i uczniów,
 • zapewnienie konsultacji z nauczycielami.

 

2. Działania podejmowane przez banki

Poniżej polecamy Państwa uwadze przekazane nam przez banki, zaktualizowane informacje o pomocy oferowanej przez te instytucje.

 

1) Santander Bank Polska

Santander Bank Polska oferuje możliwość odroczenia spłaty raty kapitałowej kredytów gotówkowych i hipotecznych na okres 3 lub 6 miesięcy, zarówno dla klientów indywidualnych, jak również firmowych, w ramach umów kredytowych lub leasingowych (kredytu obrotowego, kredytu inwestycyjnego, kredytu biznesowego ekspres, kredytu biznes ekspres hipoteka). Wniosek jest składany w placówce banku lub telefonicznie i nie podlega opłacie. W ciągu 7 dni od złożenia wniosku ustanawiany jest kontakt z Klientem w celu odroczenia spłat rat kredytu. Z odroczenia może skorzystać każdy klient, który posiada kredyt w banku i ma problemy z regulowaniem rat z powodu skutków epidemii COVID-19. Odsetki związane z kredytem należy spłacać zgodnie z harmonogramem. W przypadku klientów firmowych bank nie pobiera opłat za aneksowanie umowy, również dla tych klientów udostępniono automatyczne odroczenie spłaty rat kredytu w rachunku bieżącym, na kolejne  2 miesiące kredytu, którego termin wkrótce się skończy.

Aktualnie trwają prace nad uruchomieniem możliwości składanie wniosków poprzez bankowość mobilną.

 

2) ING Bank Śląski

Zawieszenie spłat rat kredytów obejmuje klientów indywidualnych spłacających kredyty konsumenckie oraz kredyty hipoteczne, a także przedsiębiorców oraz wspólnoty mieszkaniowe, którzy spłacają kredyty konsumenckie. Bank oferuje możliwość odroczenia spłat rat kredytu od 3 do 6 miesięcy. W tym okresie Klienci będą płacili tylko odsetki oraz składki ubezpieczenia spłaty kredytu oraz nieruchomości, a spłata kapitału zostanie zawieszona. Możliwe jest też, aby przez 3 do 6 miesięcy Klienci spłacali tylko składki ubezpieczenia spłaty kredytu oraz nieruchomości, a spłata kapitału i odsetek zostanie zawieszona. Skutkiem odroczenia spłaty rat kredytu będzie wydłużony okres kredytowania. Wniosek będzie można złożyć zdalnie od 23.03.2020 r. w bankowości internetowej i mobilnej. Za rozpatrzenie wniosku o zawieszenie spłaty rat nie pobiera się opłat.

 

3) BNP Paribas

Bank BNP Paribas umożliwia klientom indywidualnym oraz mikro przedsiębiorcom, w tym klientom z sektora Agro (rolnikom), odłożenie o 3 miesiące spłaty pełnych rat kapitałowo-odsetkowych kredytu. Dotyczy to kredytów spłacanych w ratach, m.in. gotówkowych, samochodowych, hipotecznych i firmowych. Klienci, którzy chcieliby skorzystać z odroczenia spłaty powinni złożyć wniosek za pośrednictwem formularza internetowego, dostępnego na stronie Banku BNP Paribas. Po otrzymaniu wniosku bank skontaktuje się z klientem telefonicznie i zdalnie przeprowadzi cały proces, łącznie z akceptacją warunków odroczenia i zawarciem porozumienia. Klient nie musi dostarczać żadnych dodatkowych dokumentów, nie ponosi też żadnych dodatkowych opłat. Odsetki naliczone w okresie zawieszenia kredytu będą doliczone do pozostałej do spłaty kwoty kredytu i rozłożone na pozostały okres kredytowania, który zostanie wydłużony o trzy miesiące. Wnioski najlepiej składać co najmniej 5 dni roboczych przed terminem spłaty najbliższej raty kredytu, wówczas odroczenie będzie możliwe od najbliższej raty.

Bank pracuje również nad indywidualnymi rozwiązaniami dla klientów z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw oraz klientów z obszaru bankowości korporacyjnej.

 

4) Alior Bank

Alior Bank oferuje możliwość odroczenia spłaty rat kredytowych klientom indywidualnym, którzy zaciągnęli kredyt hipotecznych, kredyty oraz pożyczki konsumenckie, spłacane w ratach, z wyłączeniem kredytów w rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych i zadłużenia kart kredytowych. Oferta odroczenia rat kredytowych skierowana jest także do przedsiębiorców i dotyczy również w kredytów nieodnawialnych oraz kredytów inwestycyjnych. Wnioski o odroczenie składa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie banku. Bank umożliwia odroczenie spłat rat kapitałowych i rat odsetkowych od zobowiązania kredytowego na okres 3 miesięcy lub odroczenia spłaty rat kapitałowych na okres 6 miesięcy. W ramach wniosku należy złożyć oświadczenie dotyczące aktualnej i przewidywanej sytuacji gospodarczej i finansowej. Po złożeniu wniosku bank skontaktuje się z klientem nie później niż w ciągu 15 dni. Bank nie pobiera opłat ani prowizji za rozpatrzenie Wniosku.

 

5) Idea Bank

Wszyscy klienci spłacający raty kredytu wobec Idea Banku będą mogli od poniedziałku, 23 marca 2020 r., składać wnioski o odroczenie spłaty rat kredytowych. Kredytobiorcy będą zobowiązani do spłacania odsetek. W przypadku kredytu Fair, w którym raty obejmują wyłącznie kapitał, wartość spłacanych rat zostanie obniżona o 80%. Równocześnie, harmonogram spłat zostanie wydłużony o okres tzw. wakacji kredytowych. Klienci będą mogli sami zdecydować jakiej długości odroczenie spłaty rat jest im potrzebne. Zasady odroczenia obejmują zarówno klientów biznesowych, jak i indywidualnych. W przypadku kredytów odnawialnych, linie kredytowe zapadające do czerwca 2020 r. włącznie, będą mogły być przedłużone na kolejne 6 miesięcy.

Idea Bank pracuje nad rozwiązaniami w obszarze IT, które umożliwią maksymalne uproszczenie procesu składania wniosków kanałami zdalnymi.

 

6) Bank PEKAO

Bank PEKAO umożliwia odroczenie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub odsetkowych przez okres do 3 miesięcy. Automatycznie o ten sam czas zostanie wydłużony łączny okres spłaty kredytu. Zawieszenie spłaty dotyczy zarówno umów kredytowych, jak i leasingowych oraz faktoringowych. Klienci banku posiadający kończące się w najbliższych miesiącach linie kredytowe mogą liczyć na ich odnowienie na okres do 6 miesięcy w sposób uproszczony. Bank nie będzie pobierał dodatkowych opłat czy prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zawieszenia spłat, a składanie stosownych próśb może odbywać się zdalnie.

 

7) Bank Milenium

Proponuje klientom możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu na 3 miesiące. Oferta zawieszenia dotyczy pożyczek gotówkowych i kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych. Dokonanie odroczenia spłaty trzech rat dostępne jest telefonicznie. W przypadku decyzji pozytywnej, zawieszana jest cała rata kapitałowo-odsetkowa, a okres kredytowania ulega wydłużeniu o czas zawieszenia. Propozycja ta dostępna jest dla klientów, którzy podpisali umowę o kredyt przed 18 marca 2020 r., na dzień wnioskowania nie mają znaczących zaległości w spłacie zobowiązania i złożą oświadczenie o braku możliwości spłaty w związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną koronawirusem. Klient indywidulanych może skorzystać również z jednomiesięcznych wakacji kredytowych, o które można wnioskować za pośrednictwem serwisu internetowego, a w przypadku kredytów hipotecznych – również telefonicznie.

Bank pracuje nad rozwiązaniami skierowanymi do firm.

 

8) Deutsche Bank

 Bank umożliwia zawieszenie jednorazowo trzech przyszłych rat kapitałowo – odsetkowych dla klientów indywidualnych. Zawieszenie przyszłych rat kapitałowo – odsetkowych dostępne jest w ramach Kredytu Mieszkaniowego, Kredytu Konsolidacyjnego, Pożyczki Hipotecznej, pożyczki konsumpcyjnej zabezpieczonej hipoteką. Wniosek o zawieszenie rat kredytowych można złożyć zdalnie za pomocą formularza hipotecznego, zamieszczonego na stronie internetowej banku. Skorzystanie z nowego rozwiązania nie będzie wymagało podpisania aneksu do umowy. Nie zostanie również pobrana opłata za rozpatrzenie wniosku. W uzasadnionych przypadkach Bank zastrzega sobie możliwość odmowy zawieszenia rat. Po zakończeniu okresu zawieszenia przeszacowaniu ulegnie harmonogram spłat

 

Również inne banki pracują aktualnie nad wprowadzeniem wakacji kredytowych (m. in.: Grupa BPS oraz Getin Noble Bank). Do czasu wprowadzenia rozwiązań systemowych banki udzielały będą klientom pomocy w drodze indywidualnych ustaleń. W celu uzyskania dodatkowych informacji niezbędna jest weryfikacja osoby zainteresowanej jako kredytobiorcy danego.

 

_________________________________________

W dniu 23.03.2020 r. ukazał się projekt ustawy zawierającej rozwiązania anonsowane przez rząd w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej”. W kolejnym alercie, zaprezentujemy Państwu rozwiązania zawarte w tym projekcie.

 

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

 

_______________________

Fot. from pixabay.com

 

Korzystanie ze strony oznacza akceptację Polityki Cookies.

X