preloader preloader preloader preloader preloader preloader

%

Alert prawny nr 6 dla Klientów Kancelarii w związku z COVID-19 (Tarcza antykryzysowa)


 

Alert prawny nr 6

dla Klientów Kancelarii

w związku z COVID-19

Tarcza antykryzysowa

– rozwiązania na podstawie projektu ustawy

 


Szanowni Państwo,

w dniu wczorajszym ukazał się wyczekiwany projekt regulacji prawnych, określanych przez rząd mianem „tarczy antykryzysowej”. Mają one chronić, m.in. przedsiębiorców, przed skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa (COVID-19).

Projektowane regulacje zostały zawarte w ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (w przedstawianym Państwu opracowaniu zwanej także: ustawą, projektem ustawy lub tarczą antykryzysową).

Poniżej przedstawiamy Państwu najistotniejsze projektowane rozwiązania. W związku z obszernością materii, dla łatwiejszego wychwycenia interesujących Państwa informacji, podzieliliśmy alert na następujące części:

 • regulacje ogólnogospodarcze tarczy antykryzysowej
 • prawo pracy
 • podatki (PIT, CIT, VAT, inne, ordynacja podatkowa)
 • prawo cywilne (stosunki najmu, stosunki najmu w galeriach handlowych)
 • kodeks spółek handlowych
 • zamówienia publiczne

 

Regulacja ogólnogospodarcze tarczy antykryzysowej

Tarcza antykryzysowa przewiduje następujące środki wsparcia przedsiębiorców:

 1. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne

Wskazana wyżej pomoc może zostać uruchomiona w przypadku spadku obrotów gospodarczych przedsiębiorcy w następstwie wystąpienia COVID-19. Dofinansowanie może przyznać Starosta, na podstawie zawartej umowy. Warunkiem przyznania dofinansowania jest:

 • status mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy,
 • wystąpienie u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych, tj. zmniejszenie się sprzedaży towarów lub usług (w ujęciu ilościowym lub wartościowym), obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dwóch kolejnych miesięcy roku bieżącego, w porównaniu do łącznych obrotów w ciągu dwóch dowolnie wskazanych kolejnych miesięcy roku poprzedniego;
 • brak przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy;
 • niezaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy.

Wysokość dofinansowania zależy od spadku obrotów i wynosi:

 • w przypadku spadku o co najmniej 30% – dofinansowanie może być przyznane maksymalnie w wysokości wartości iloczynu: liczba pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie x 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • w przypadku spadku o co najmniej 50% – dofinansowanie może być przyznane maksymalnie w wysokości wartości iloczynu: liczba pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie x 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • w przypadku spadku o co najmniej 80% – dofinansowanie może być przyznane maksymalnie w wysokości wartości iloczynu: liczba pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie x 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Dofinansowanie może być przyznane maksymalnie na okres sześciu miesięcy – w przypadku mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców oraz trzech miesięcy – w przypadku średnich przedsiębiorców. Dofinansowanie wypłacane jest w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników (według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane).

Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy (PUP) właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora PUP.

 

Dofinansowanie to realna pomoc dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników. Jednak dofinansowanie ma charakter uznaniowy – Starosta może go udzielić. Brak też jakichkolwiek przepisów dotyczących terminu zawarcia umowy o dofinansowanie.

 adw. Amelia Stradomska

 

2. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Omawiana pomoc dotyczy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, niezatrudniającymi pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Dofinansowania udziela starosta na podstawie umowy.

Warunkiem przyznania dofinansowania jest:

 • wystąpienie u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych, tj. zmniejszenia się sprzedaży towarów lub usług (w ujęciu ilościowym lub wartościowym), obliczonego jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy roku bieżącego, w porównaniu do łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy roku poprzedniego,
 • brak przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy,
 • niezaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy,
 • przeznaczenie dofinansowania na koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Dofinansowanie może być przyznane w wysokości:

 • 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie – w przypadku spadku obrotów o co najmniej 30%,
 • 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie – w przypadku spadku obrotów o co najmniej 50%,
 • 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie – w przypadku spadku obrotów o co najmniej 80%.

Dofinansowanie może być przyznane na okres maksymalnie 6 miesięcy. Jest wypłacane jednorazowo.

Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez taki okres, na jaki zostało przyznane dofinansowanie.

Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora PUP.

 

Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej to realna pomoc dla przedsiębiorcy. Jednak dofinansowanie ma charakter uznaniowy – starosta może go udzielić. Brak też jakichkolwiek przepisów dotyczących terminów zawarcia umowy o dofinansowanie.

adw. Amelia Stradomska

 

 3. Jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców,

Omawianej pożyczki, w wysokości do 5 tys. zł, może udzielić Starosta, na podstawie umowy. Okres spłaty pożyczki wynosi maksymalnie 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres sześciu miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP.

Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres sześciu miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. Pomoc udzielana przedsiębiorcy jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

Pożyczka ma charakter uznaniowy. Ponownie brak jakichkolwiek przepisów regulujących terminy zawarcia umów.

adw. Amelia Stradomska

 

4. Przedłużenie terminu zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)

Obowiązek Spółek, które zostały wpisane do KRS przed 13 października 2019 r., czyli przed dniem wejścia w życie przepisów dotyczących CBRB, do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych został przedłużony z sześciu do dziewięciu miesięcy od dnia wejścia w życie tych przepisów. Aktualny termin to 13 lipca 2020 r.

5. Przedłużenie terminu zawarcia umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych (PPK)

Dla pracodawców zatrudniających co najmniej 50, według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. – ustawa przedłuża termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK do 10 dnia miesiąca następującego po upływie 9 miesięcy od dnia 1 stycznia 2020 r., czyli do 10 października 2020 r.

Nie ulega zmianie termin zwarcia umowy o prowadzenie PPK dla pracodawców: zatrudniających co najmniej 20 osób, zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. – tj. do 10 dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia 1 lipca 2020 r. oraz dla pozostałych podmiotów zatrudniających – tj. do 10 dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia 1 stycznia 2021 r.

adw. Amelia Stradomska

 

6. Odroczenie płatności składek ZUS

Projekt ustawy przewiduje, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie naliczy opłaty prolongacyjnej w przypadku odroczenia terminu płatności składek lub ich rozłożenia na raty w zakresie składek należnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku na podstawie wniosku, który został złożony czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego (lub 30 dni po jego odwołaniu) – albo w czasie trwania stanu epidemii (lub 30 dni po jego odwołaniu).

ZUS nie będzie naliczał opłaty prolongacyjnej
w przypadku odroczenia płatności lub rozłożenia na raty należności z tytułu składek. Wersja projektu z dnia 21 marca 2020 roku wbrew zapowiedziom medialnym nie przewiduje regulacji w zakresie umarzania składek ZUS.apl. rp. Patrycja Żydek

7. Zasiłek opiekuńczy

W zakresie zasiłku opiekuńczego ustawodawca przewidział dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez okres nie dłuższy niż 14 dni przysługujący w przypadku, m.in. zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły (lub innej placówki), niemożności sprawowania przez nianię (opiekuna) opieki z powodu COVID-19. Zasiłek przysługuje na równi matce i ojcu dziecka, ale nie wypłaca się go obojgu rodzicom, jest to zasiłek przysługujący jednemu z pracujących rodziców, który podjął osobiste sprawowanie opieki nad dzieckiem.

 

W przypadku przedłużenia się okresu zamknięcia placówek – szkół, przedszkoli, żłobków Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia może określić dłuższy okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Ustawodawca utrzymuje możliwość korzystania przez rodziców sprawujących osobistą opiekę nad dziećmi z zasiłku opiekuńczego w przypadku podjęcia decyzji o przedłużeniu zamknięcia placówek do których uczęszczają dzieci.

apl. rp. Patrycja Żydek

8. Handel w niedziele

Ustawodawca przewidział odstępstwa od wprowadzonego ograniczenia handlu w niedziele w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego (lub 30 dni po jego odwołaniu) – albo w czasie trwania stanu epidemii (lub 30 dni po jego odwołaniu).

Wprowadzony zakaz handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem, a także powierzenia pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu nie obowiązuje w niedziele w przypadku wykonywania czynności związanych z handlem, takich jak: rozładowywanie, przyjmowanie, ekspozycja towarów pierwszej potrzeby. Zwolnienie zakazu nie obowiązuje w niedziele, w które przypada święto.

Liberalizacja zakazu dotyczy tylko czynności związanych z handlem: rozładowywania, przyjmowania, ekspozycji towarów pierwszej potrzeby.

apl. rp. Patrycja Żydek

Prawo pracy

 1. Zawieszenie badań lekarskich pracowników

Regulacje tarczy antykryzysowej wprowadzają :

 • zawieszenie obowiązku przeprowadzenia badań okresowych pracowników,
 • zawieszenie zakazu dopuszczenia pracownika do pracy bez aktualnych badań stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy,
 • zawieszenie działania przepisu, na podstawie którego badania wstępne, okresowe i kontrolne przeprowadzania się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę,
 • zawieszenie konieczności przeprowadzenia badań okresowych pracowników pracujących w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających, wykonywanych w szczególnych sytuacjach.

Jeżeli stan epidemii zostanie odwołany, to badania okresowe trzeba będzie uzupełnić w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia tego odwołania.

W odniesieniu do badań wstępnych lub kontrolnych, w przypadku braku dostępności lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania, to badanie takie będzie mógł przeprowadzić inny lekarz. Orzeczenie wydane przez innego lekarza straci ważność po 30 dniach od odwołania epidemii. Orzeczenie lekarza włącza się do akt osobowych pracownika.

Pozytywnie należy ocenić rozwiązania przyjęte w zakresie badań okresowych. Dyskusyjna pozostaje kwestia badań wstępnych – badania te nadal będą musiały być wykonywane, ale pracodawca nie będzie miał zakazu dopuszczenia pracownika bez badań. Ponadto, z projektu ustawy wynika, że ulegnie zawieszeniu przepis o wystawieniu skierowania na badania.

apl. r.pr. Wioleta Turczyk

2. Dopłaty do wynagrodzeń z FGŚP

Przedsiębiorcy będący w trudnej sytuacji finansowej w związku z COVID-19, których obroty spadną o 15% albo 25% względem wskazanych okresów referencyjnych, będą mogli uzyskać przez 3 miesiące dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do połowy wynagrodzeń pracowników, jednak nie więcej niż do wysokości 40% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS. Zgodnie z projektem ustawy dopłaty będą stanowiły pomoc de minimis.

Spadek obrotów musi wynieść nie mniej niż 15 proc., obliczony jako stosunek łącznych obrotów z dwóch kolejnych miesięcy bieżącego roku, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych dwóch miesięcy roku poprzedniego. Gdy obrót będzie obliczany miesiąc do miesiąca, spadek musi wynieść nie mniej niż 25 proc. Dla wielu przedsiębiorców wykazanie spadków obrotów może być znacznie utrudnione, tym samym sforsowanie wszystkich formalnych wymogów może być głównym wyzwaniem przy uzyskaniu omawianego wsparcia z FGŚP.

apl. r.pr. Wioleta Turczyk

3. Wynagrodzenie za przestój

Projekt ustawy przewiduje wypłacanie pracownikowi (niezależnie od typu stosunku zatrudnienia), w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy, wynagrodzenia obniżonego nie więcej niż o 50%, ale nie niższego jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wynagrodzenie to byłoby dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia.

Obowiązujące przepisy nie definiują pojęcia ,,stawki osobistego zaszeregowania„, o którym mowa w art. 81 KP, dotyczącym przestoju.  Sformułowanie budzi spore wątpliwości w praktyce. Celem wyjaśnienia należy wskazać, że do wynagrodzenia przewidzianego w art. 81 § 1 KP nie mają zastosowania zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop i wobec tego w wynagrodzeniu tym nie mogą być uwzględnione inne składniki niż te, które wynikają z zaszeregowania pracownika i są określone stawką godzinową lub miesięczną. Należy przez to rozumieć, że do omawianej kategorii nie zalicza się różnego rodzaju dodatków, tj. premii, wynagrodzenia za pracę ponadwymiarową, dodatku stażowego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku za uciążliwe warunki.

apl. r.pr. Wioleta Turczyk

 4. Czas pracy

W przypadku wystąpienia u pracodawcy spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 o co najmniej 15%, ustawa wprowadza możliwość ograniczenia wymiaru pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, ale wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Wynagrodzenie to jest dofinansowywane ze środków FGŚP do wysokości połowy wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS.

Ponadto, dla niektórych przedsiębiorców, projekt ustawy przewiduje wprowadzenie możliwości:

 • ograniczenia nieprzerwanego odpoczynku dobowego do nie mniej niż 8 godzin (w miejsce wymaganych w KP co najmniej 11 godzin) i nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego do nie mniej niż 32 godzin (w miejsce wymaganych w KP co najmniej 35 godzin),
 • zawarcia porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin – bez konieczności spełnienia przesłanek do wprowadzenia tego systemu czasu pracy, w dłuższym okresie rozliczeniowym,
 • zawarcia porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu.

Wprowadzenie zmian wymagać będzie porozumienia z działającymi organizacjami związkowymi lub z przedstawicielami pracowników.

Propozycja dotycząca skrócenia dobowego odpoczynku z jedenastu do ośmiu godzin budzi wiele kontrowersji. Nieprzerwany dobowy czas odpoczynku w sposób bezpośredni służy celowi nadrzędnemu jakim jest bezpieczeństwo, higiena  i ochrona zdrowia pracowników w miejscu pracy, które to nie zawsze są do pogodzenia z względami czysto ekonomicznymi.

apl. r.pr. Wioleta Turczyk

 

 Podatki

I. Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym podatek zryczałtowany (PIT)

 1. Rozliczenie straty z 2020 r.

Podatnicy będą mieli możliwość jednorazowego rozliczenia straty z 2020 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej z dochodem uzyskanym w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej. Limit wysokości rozliczanej straty to 5.000.000 zł. Rozliczenie dokonywane będzie poprzez złożenie korekty zeznania za 2019 r. Warunkiem skorzystania z tej możliwości jest spełnienie dwóch warunków jednocześnie: poniesienie w 2020 r. straty z pozarolniczej działalności gospodarczej i uzyskanie w 2020 r. łącznie przychodów  z  pozarolniczej  działalności  gospodarczej opodatkowanych skalą, liniowo lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym niższych o co najmniej 50% od tych uzyskanych w 2019 r. Jeśli podatnik nie skorzysta z tej możliwości, będzie mógł rozliczyć stratę na dotychczasowych zasadach,  tj. stosownie  do art.  9ust. 3 ustawy o  PIT albo art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

To ulga, która mogłaby dać niektórym podatnikom zastrzyk gotówki. W praktyce jednak trudno będzie z niej skorzystać – warunki są wręcz drakońskie, poza tym będzie to możliwe najwcześniej w 2021 roku.

dor. pod. Krzysztof Józefaciuk

 

2. Zwolnienie z opodatkowania pomocy uzyskanej w związku z epidemią.

Podatnicy nie będą uwzględniali w podstawie opodatkowania za 2020 r.: wsparcia gwarancyjnego, dopłat do kredytów, dopłat do oprocentowania kredytów, itp. Zwolnienie   dotyczy   tylko   pomocy   uzyskanej   na   podstawie   ustawy   o   COVID-19.  Dodatkowym warunkiem zwolnienia z opodatkowanie jest otrzymanie tych przychodów w 2020 r.

3. Odliczenie  darowizn  dokonanych  w  związku  z COVID-19 od podstawy opodatkowania

Podatnicy będą mogli odliczyć od podstawy opodatkowania za 2020 r., uprzednio nieodliczone darowizny dokonane w tym okresie dla: podmiotów leczniczych, Agencji Rezerw Materiałowych, Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych. Warunkiem odliczenia jest cel darowizny, jakim ma być przeciwdziałanie COVID-19, wszelkie czynności związane ze  zwalczaniem  zakażenia,  zapobieganiem rozprzestrzenianiu  się,  profilaktyką  oraz zwalczaniem skutków choroby.

4. Odroczenie wpłaty zaliczek na PIT przez płatników

Płatnicy, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19 mogą uiścić w terminie późniejszym, do 1 czerwca 2020 r., zaliczki na podatek od przychodów: ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego. Udogodnienie dotyczy zaliczek pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. Przepis stosuje się odpowiednio do świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście oraz z tytułu praw majątkowych.

Powyższa ulga jest realna, a jedyny warunek, którym jest ograniczona jest w obecnych realiach łatwy do spełnienia – sama ulga polega jednak w istocie tylko na odroczeniu obowiązku.

dor. pod. Krzysztof Józefaciuk

 

5. Podatek od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem

Termin zapłaty podatku od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, za okresy marzec-maj 2020 r., został przedłużony 20 lipca 2020 r. Warunkiem przedłużenia jest spełnienie następujących warunków łącznie: poniesienie w danym miesiącu negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, uzyskanie w danym miesiącu przychodów z działalności gospodarczej niższych o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego (w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów). Tego drugiego warunku nie stosuje się do: podatników, którzy stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów, lub którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów z działalności gospodarczej, lub którzy rozpoczęli działalność w 2020 r. Średnie miesięczne przychody to kwota stanowiąca iloraz przychodów z działalności gospodarczej uzyskanych w roku, w którym podatnik rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej, i liczby miesięcy, w których była prowadzona ta działalność.

6. Odroczenie stosowania ulgi na złe długi w PIT dla dłużników

W okresach rozliczeniowych przypadających w 2020 r., podatnicy którzy nie uregulowali swojego zobowiązania pieniężnego przez 90 dni po upływie terminu zapłaty, nie są zobowiązani do zwiększania dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania do zapłaty tego świadczenia pieniężnego. Taki obowiązek został na nich nałożony w związku z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom. Warunkiem tego odstępstwa jest spełnienie następujących warunków łącznie: podatnik poniósł w danym okresie rozliczeniowym negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19; uzyskane przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym przychody są niższe o co najmniej 50%  w  stosunku  do  analogicznego  okresu  poprzedniego  roku  podatkowego,  a  w  przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów. Tego drugiego warunku nie stosuje się do: podatników, którzy stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów, lub którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów z działalności gospodarczej, lub którzy rozpoczęli działalność w 2020 r. Średnie miesięczne przychody to kwota stanowiąca iloraz przychodów z działalności gospodarczej uzyskanych w roku, w którym podatnik rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej, i liczby miesięcy, w których była prowadzona ta działalność.

7. Rezygnacja z zaliczek uproszczonych

Mali podatnicy,  czyli  tacy, u których wartość przychodu ze sprzedaży (brutto) nie przekroczyła w poprzednim  roku  podatkowym  równowartości  2 mln euro, mogą  zrezygnować  w  trakcie  roku podatkowego  z  uproszczonej  formy  wpłacania  zaliczek  za  miesiące marzec-grudzień  2020  r. Warunkiem jest, aby taki podatnik ponosił negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. O rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek należy poinformować w zeznaniu składanym za 2020 r.

 1. Zwolnienie świadczeń postojowych

Przyznane na podstawie ustawy o COVID-19 świadczenia postojowe zwolnione będą z opodatkowania.

 1. Przedłużenie terminu do złożenia informacji o cenach transferowych (TP)

Przedłużony zostanie, do dnia 30 września 2020 r., termin do złożenia informacji o cenach transferowych, o którym mowa w art. 23zf ust. 1 ustawy o PIT, który nałożony jest na podmioty powiązane: obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych w zakresie transakcji kontrolowanych objętych tym obowiązkiem lub realizujące transakcje kontrolowane. Przedłużenie dotyczy tylko podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r.

 

II. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

 1. Przedłużenie terminu do złożenia informacji o cenach transferowych (TP)

Przedłużony został do dnia 30 września 2020 r. termin do złożenia informacji o cenach transferowych, o którym mowa w art. 11t ustawy o CIT, a który nałożony jest na podmioty powiązane: obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych w zakresie transakcji kontrolowanych objętych tym obowiązkiem lub realizujące transakcje kontrolowane. Przedłużenie dotyczy tylko podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r.

2. Rozliczenie straty z 2020 r.

Podatnicy będą mieli możliwość jednorazowego rozliczenia straty z 2020 r. z dochodem uzyskanym w 2019 r. Limit wysokości rozliczanej straty to 5.000.000 zł. Rozliczenie dokonywane będzie poprzez złożenie korekty zeznania za 2019 r. Pozostałą kwotę straty można odliczyć na zasadach ogólnych. Warunkiem skorzystania z tej możliwości jest spełnienie dwóch warunków jednocześnie: poniesienie straty w roku podatkowym, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r., lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r. a przed dniem 1 stycznia 2021 r., i uzyskanie przychodów niższych o co najmniej 50% od przychodów uzyskanych z tej działalności w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym pierwszy rok podatkowy. Jeśli podatnik nie skorzysta z tej możliwości, będzie mógł rozliczyć stratę na dotychczasowych zasadach.

To ulga, która mogłaby dać niektórym podatnikom zastrzyk gotówki. W praktyce jednak trudno będzie z niej skorzystać – warunki są wręcz drakońskie, poza tym będzie to możliwe najwcześniej w 2021 roku.

dor. pod. Krzysztof Józefaciuk

3. Zwolnienie z opodatkowania pomocy uzyskanej w związku z epidemią

Podatnicy nie będą uwzględniali w podstawie opodatkowania: wsparcia gwarancyjnego, dopłat do kredytów i dopłat do oprocentowania kredytów. Zwolnienie dotyczy tylko pomocy uzyskanej na podstawie ustawy o COVID-19. Warunkiem zwolnienia z opodatkowanie jest otrzymanie tych przychodów w 2020 r.

4. Odliczenie  darowizn  dokonanych  w  związku  z  COVID-19    od    podstawy opodatkowania

Podatnicy będą mogli odliczyć od podstawy obliczenia podatku bądź zaliczki, uprzednio nieodliczone darowizny dokonane dla: podmiotów leczniczych, Agencji Rezerw Materiałowych, Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych. Warunkiem odliczenia jest cel darowizny, jakim ma być przeciwdziałanie COVID-19, wszelkie czynności związane  ze  zwalczaniem  zakażenia,  zapobieganiem  rozprzestrzenianiu  się,  profilaktyką  oraz zwalczaniem skutków choroby.

5. Podatek od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem

Termin zapłaty podatku od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, za okresy marzec-maj 2020 r., został przedłużony 20 lipca 2020 r. Warunkiem przedłużenia jest spełnienie następujących warunków łącznie: poniesienie w danym miesiącu negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, uzyskanie  w  danym  miesiącu przychody  są  niższe  o  co najmniej  50%  w  stosunku  do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności w 2019 r. w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów. Tego drugiego warunku nie stosuje się do podatników, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów, lub którzy rozpoczęli działalność w 2020 r. Średnie miesięczne przychody to kwota stanowiąca iloraz przychodów, uzyskanych w roku rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, i liczby miesięcy, w których była prowadzona ta działalność.

6. Odroczenie stosowania ulgi na złe długi w CIT dla dłużników

W okresach rozliczeniowych przypadających w 2020 r., podatnicy którzy nie uregulowali swojego zobowiązania pieniężnego przez 90 dni po upływie terminu zapłaty, nie są zobowiązani do zwiększania dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania do zapłaty tego świadczenia pieniężnego. Taki obowiązek został na nich nałożony w związku z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom. Warunkiem tego odstępstwa jest spełnienie następujących warunków łącznie: podatnik poniósł w danym okresie rozliczeniowym negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, uzyskane przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym przychody są niższe o co najmniej 50%  w  stosunku  do  analogicznego  okresu  poprzedniego  roku  podatkowego,  a  w  przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów. Tego drugiego warunku nie stosuje się do: podatników, rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w ostatnim kwartale 2019 r.  i  nie uzyskali w tym okresie przychodów, lub którzy rozpoczęli działalność w 2020 r. Średnie miesięczne przychody to kwota stanowiąca iloraz przychodów z działalności gospodarczej uzyskanych w roku, w którym podatnik rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej, i liczby miesięcy, w których była prowadzona ta działalność. Jeżeli podatnik, którego rok podatkowy zakończy się przed dniem 1 października 2020 r., posiada zobowiązania, które nie zostaną uregulowane do dnia złożenia zeznania za ten rok, zobowiązania te podlegają doliczeniu do dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki począwszy od pierwszego okresu rozliczeniowego następnego roku podatkowego, nie wcześniej niż w rozliczeniu zaliczki za 2021 r. (o ile do dnia terminu płatności tej zaliczki zobowiązanie to nie zostanie uregulowane).

7. Rezygnacja z zaliczek uproszczonych

Mali  podatnicy,  czyli  tacy, u których wartość przychodu ze sprzedaży (brutto) nie przekroczyła w poprzednim  roku  podatkowym  równowartości  2 mln euro, mogą  zrezygnować  w  trakcie  roku podatkowego  z  uproszczonej  formy  wpłacania  zaliczek  za  miesiące  marzec-grudzień  2020  r. Warunkiem jest, aby taki podatnik ponosił negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. O rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek należy poinformować w zeznaniu składanym za 2020 r. Zasady  te  stosuje  się  odpowiednio  do  podatników,  których  rok  podatkowy  jest inny  niż  rok kalendarzowy i obejmuje część 2020 r.

 

III Podatek od towarów i usług (VAT)

 1. Zawieszenie stosowania nowej matrycy stawek

Nowa matryca stawek, która miała być stosowana od 1 kwietnia, zacznie obowiązywać od 1 lipca br.

2. Odroczenie do 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowych JPK_VAT z deklaracją dla dużych podatników

Duzi przedsiębiorcy otrzymają dodatkowe 3 miesiące na dopasowanie swoich systemów do wymogów nowego sposobu raportowania JPK_VAT. Termin składania przez nich nowych JPK_VAT został przesunięty na 1 lipca 2020 r.

3. Wiążąca Informacja Stawkowa

Przepisy dotyczące ochrony podatników wynikającej z Wiążącej Informacji Stawkowej wejdą w życie o trzy miesiące później niż zakładano, tj. dopiero 1 lipca 2020 r. Tym samym do 1 lipca br. nadal będą obowiązywały indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące wysokości stawek podatku VAT.

 

IV Pozostałe podatki

 1. Zwolnienie pożyczek z PCC

Zwolnione będą z podatku od czynności cywilnoprawnych umowy pożyczki dotyczące działalności gospodarczej. Zwolnieniem zostaną objęte pożyczki spełniające łącznie poniższe warunki: umowa pożyczki została zawarta do dnia 31 sierpnia 2020 r., pożyczkobiorca jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, płynność  finansowa  pożyczkobiorcy  uległa  pogorszeniu  w  związku z  ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

To realna ulga, warto jednak pamiętać, że podatek PCC od pożyczek wynos 0,5% ich wartości.

dor. pod. Krzysztof Józefaciuk

2. Wyłączenie z podstawy opodatkowania w podatku bankowym

Do  podstawy  opodatkowania  podatkiem  bankowym  nie  będzie  wliczało  się  wartości  aktywów wynikających z umów kredytu udzielonych  przedsiębiorcom  dotkniętym  skutkami  COVID-19, zawartych od momentu wejścia w życie ustawy o COVID-19.

3. Podatek  od  nieruchomości – zwolnienie  z  podatku, przedłużenie  terminu płatności

Rada gminy będzie mogła wprowadzić, w drodze uchwały, za część 2020 r., zwolnienia od podatku od  nieruchomości:  gruntów,  budynków  i  budowli  związanych  z  prowadzeniem  działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Ponadto wójt (burmistrz, prezydent miasta), w drodze zarządzenia, będą mogli przedłużyć, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych  konsekwencji  ekonomicznych  z  powodu  COVID-19, terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do 30 września 2020 r.

4. Odroczenie poboru podatku do sprzedaży detalicznej

Pobór podatku od sprzedaży detalicznej, który miał się rozpocząć od dnia 1 lipca 2020 r. został odroczony. Podatek będzie pobierany dopiero od przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od dnia 1 stycznia 2021 r.

 

V. Zmiany w zakresie Ordynacji podatkowej i w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej

 1. Rezygnacja z opłaty prolongacyjnej

Do  decyzji  organów  podatkowych  wydanych  na  podstawie  wniosku  złożonego  w  okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii albo w okresie 30 dni po ich odwołaniu, mających na celu: odroczenie termin płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty, odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, umorzenie w  całości  lub  w  części  zaległości  podatkowych,  odsetek  za  zwłokę  lub opłaty prolongacyjnej, które dotyczą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, nie stosuje się przepisów dotyczących opłaty prolongacyjnej.

2. Zawieszenie postępowań i kontroli

W razie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organ może zawiesić z urzędu albo na wniosek: postępowanie podatkowe lub kontrolę podatkową, kontrolę celno-skarbową, postępowanie w sprawach wynikających z ustawy o grach hazardowych. Postanowienie wydane w tej sprawie wywołuje skutki prawne od chwili jego wydania, a następnie podlega doręczeniu. Alternatywnie, Minister Finansów może rozporządzeniem zawiesić wymienione postępowania lub kontrole. Okresów zawieszonych postępowań i kontroli nie wlicza się okresów ich zawieszenia.

3. 14-dniowy termin na złożenie zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek spoza Białej Listy

Termin na złożenie zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek niewidniejący na Białej Liście ulega  wydłużeniu  z  3  do  14  dni.  Złożenie  tego  zawiadomienia  warunkuje  brak  konsekwencji podatkowych (w VAT i CIT/PIT) związanych z wpłatą na taki rachunek. Zmiana ta obowiązuje tylko w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych z powodu COVID-19.

4. Zmiany w interpretacjach indywidualnych

Termin na wydanie interpretacji indywidualnych niewydanych przed wejściem w życie ustawy o COVID-19, od dnia wejścia w życie tej ustawy do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ulega wydłużeniu o 3 miesiące (tj. do 6 miesięcy). Termin ten może jeszcze ulec wydłużeniu na skutek rozporządzenia Ministra Finansów, nie więcej jednak niż o kolejne 3 miesiące. Nie ulega zmianie termin na wydanie interpretacji ogólnych na wniosek.

5. Zmiany w raportowaniu schematów podatkowych (MDR)

Terminy  raportowania  tzw.  schematów  podatkowych  krajowych  (tj.  schematów,  które  nie  są schematami podatkowymi transgranicznymi) nie rozpoczynają się, a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od dnia 31 marca do dnia 30 czerwca 2020 r. (biegną dalej od dnia 1 lipca 2020 r.)

6. Zmiany  w  kontroli  celno-skarbowej przy  czynnościach w zakresie wyrobów akcyzowych

W przypadku dokonywania przez podmiot podlegający kontroli celno-skarbowej czynności w zakresie produkcji,  przemieszczania  i  zużycia  wyrobów  akcyzowych,  w  szczególności  ich  wytwarzania, uszlachetniania,  przerabiania,  skażania,  rozlewu,  przyjmowania,  magazynowania,  wydawania, przewozu i niszczenia, oraz w zakresie stosowania i oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy w okresie obowiązywania  stanu  zagrożenia  epidemicznego  lub  stanu  epidemii,  naczelnik  urzędu   celno-skarbowego na podstawie analizy ryzyka, może odstąpić od: obecności  kontrolującego  przy  przeprowadzeniu  czynności  podlegającej  kontroli celno-skarbowej, dokonania czynności określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej przez tego kontrolującego. Odstąpienie  następuje  poprzez  powiadomienie  podmiotu.  Podmiot  przekazuje  niezwłocznie naczelnikowi urzędu celno-skarbowego informacje o przebiegu przeprowadzonych czynności.

7. Zmiany w zakresie zadań funkcjonariuszy KAS

Minister Finansów, w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, których rozmiar przekracza możliwość wykonywania zadań przez funkcjonariuszy,  może  w  drodze  rozporządzenia określić  zadania  KAS,  które  nie  wymagają wykonywania wyłącznie przez funkcjonariuszy. Możliwość czasowego przeniesienia funkcjonariusza KAS do innej jednostki organizacyjnej KAS może zostać wydłużone  o  kolejne  6  miesięcy,  w przypadku  wprowadzenia  stanu  klęski  żywiołowej, ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii okres czasowego przeniesienia.

 

Prawo cywilne

 I. Stosunki najmu

 1. Przedłużenie umów najmu na podstawie oświadczenia najemcy

W przypadku, gdy czas obowiązywania umowy najmu lokalu zawartej przed dniem wejścia w życie tarczy antykryzysowej upływa po tym dniu, a przed dniem 30 czerwca 2020 r., umowa ta ulega przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2020 r., na warunkach dotychczasowych. Następowało to będzie na podstawie oświadczenia najemcy. Oświadczenie w tym przedmiocie musi zostać złożone Wynajmującemu, nie później niż ostatniego dnia obowiązywania umowy najmu.

Powyższe uprawnienia nie ma zastosowania w przypadku, gdy w czasie co najmniej 6 miesięcy obowiązywania umowy najmu, najemca był w zwłoce z zapłatą czynszu, innych niż czynsz opłat za używanie lokalu lub opłat niezależnych od wynajmującego lokal a przez niego pobieranych – za co najmniej jeden okres rozliczeniowy, jeżeli łączna wartość tych zaległych należności przekroczyła kwotę czynszu należnego za jeden miesiąc, lub najemca używał tego lokalu w sposób sprzeczny z tą umową lub niezgodnie z przeznaczeniem tego lokalu lub zaniedbywał obowiązki, dopuszczając do powstania w tym lokalu szkód. Powyższe uprawnienie nie będzie przysługiwało, również wówczas, jeśli w czasie obowiązywania umowy najmu lokalu najemca wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania ten lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody wynajmującego.

Ustawodawca przewidział szerokie uprawnienie najemcy do przedłużenia umowy najmu z uwagi na COVID-19. Decyzja w tym zakresie należy wyłączenie do najemcy, konieczne jest tylko jednostronne oświadczenie woli.

r. pr. Bartłomiej Bziuk

2. Ograniczenie możliwości wypowiadania umów najmu oraz zmiany wysokości czynszu

Projektowane regulacje przewidują ograniczenia możliwości wypowiedzenia umów najmu oraz wysokości czynszu do dnia 30 czerwca 2020 r. Powyższego ograniczenia nie stosuje się w przypadku wypowiadania umowy najmu lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne w związku: (i) z naruszeniem przez najemcę postanowień tej umowy najmu lub przepisów prawa dotyczących sposobu używa tego lokalu, (ii) koniecznością rozbiórki lub remontu budynku, w którym znajduje się ten lokal. Dodatkowe wyłączenia dotyczą najmu lokali mieszkalnych.

3. Przedłużenie skutków wypowiedzenia dla umów dotyczących lokali mieszkalnych

W przypadku gdy wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego przez wynajmującego lub wypowiedzenie przez niego wysokości czynszu w takim lokalu nastąpiło przed dniem wejścia w życie tarczy antykryzysowej, a termin tego wypowiedzenia upływa po tym dniu, a przed dniem 30 czerwca 2020 r., termin wypowiedzenia ulega przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2020 r. Przedłużenie terminu wypowiedzenia analogicznie będzie mogło nastąpić na podstawie oświadczenia woli najemcy.

II. Stosunki najmu w galeriach handlowych

W zakresie rozwiązań dla rynku najmu powierzchni w galeriach handlowych Ustawodawca przewidział:

 1. Możliwość obniżenia czynszu najmu o 90%

Powyższe uprawnienie dla najemcy przewidziane jest na wypadek, gdy działalność najemcy powierzchni w obiekcie handlowym o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii została zakazana lub ograniczona na podstawie przepisów prawa, a najemca nie prowadzi działalności w wynajmowanym lokalu.

Ustawodawca przewidział znaczną ulgę dla najemców lokali w centrach handlowych z uwagi na COVID-19. Niniejsza regulacja ma zastosowanie w przypadku zamknięcia lub ograniczenia działalności w najmowanym lokalu.

r. pr. Bartłomiej Bziuk

2. Ograniczenie możliwości naliczenia i dochodzenia kar umownych lub odszkodowań przez wynajmujących

Jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy najmu wynika z okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, najemca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte takiej umowy. W szczególności najemca nie jest zobowiązany do naprawienia szkody poprzez zapłatę kary umownej lub odszkodowania, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy było wynikiem zakazu lub ograniczenia działalności najemcy.

Ww. ograniczenie stosowania kar umownych oraz odszkodowań, może być bardzo pomocne. Umowy najmu lokali w centrach handlowych, często obwarowane są szeregiem różnorakich kar umownych.

r. pr. Bartłomiej Bziuk

3. Możliwość zmiany wysokości świadczenia najemcy

Niezależnie od wyżej zaprezentowanych regulacji chroniących najemcę, sąd będzie miał możliwość, po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, innego oznaczenia wysokość świadczenia najemcy.

III. Opłaty za użytkowanie wieczyste

 1. Przedłużenie termin na wniesienia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste

Ustawa przesuwa termin płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego z  dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.

 

2. Przedłużenie termin na wniesienia opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczyste

W analogiczny sposób ustawa przesuwa również termin płatności opłaty rocznej związanej z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Opłaty te należy uiścić do dnia 30 czerwca 2020 r.

 

Kodeks Spółek Handlowych

 1. Możliwość odbycia posiedzeń zarządu spółki z o o. o. i spółki akcyjnej przy pomocy środków komunikacji elektronicznej

Zgodnie z projektowaną zmianą w posiedzeniu zarządu będzie można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, podobnie ustawodawca przewidział możliwość podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Powyższe ułatwienia nie będą możliwe do zastosowania, jeśli że umowa lub statut spółki stanowi inaczej.

Ustawodawca dopuścił możliwość odbywania posiedzeń zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Powyższa zmiana znacznie ułatwi codzienne funkcjonowanie spółek kapitałowych oraz może przyspieszyć podejmowanie decyzji w ramach tego organu.

r. pr. Bartłomiej Bziuk

2. Możliwość odbycia posiedzenia rady nadzorczej spółki z o. o. i spółki akcyjnej przy pomocy środków komunikacji elektronicznej

Analogicznie do regulacji dotyczących posiedzeń zarządu, zgodnie z projektowaną zmianą w posiedzeniu rady nadzorczej będzie można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, podobnie ustawodawca przewidział możliwość podejmowania uchwał w tym trybie. Uchwała rady nadzorczej będzie ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostaną powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady weźmie udział w podejmowaniu uchwały. Umowa lub statut spółki będzie mogła przewidywać surowsze wymagania dotyczące podejmowania uchwał w trybie. Powyższe ułatwienia nie będą możliwe do zastosowania, jeśli umowa lub statut spółki będzie stanowił inaczej.

Ustawodawca dopuścił możliwość odbywania posiedzeń rady nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Powyższa zmiana znacznie ułatwi codzienne funkcjonowanie spółek kapitałowych oraz może ułatwić podejmowanie decyzji w ramach tego organu.

r. pr. Bartłomiej Bziuk

3. Możliwość brania udziału w podejmowaniu uchwał przez zarządy i rady nadzorcze pisemnie, za pośrednictwem innego członka zarządu/rady nadzorczej

Powyższe ułatwienie, w odniesieniu do rady nadzorczej, zostało wprowadzone z tym zastrzeżeniem, ż oddanie głosu na piśmie nie będzie mogło dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej.

 

Zamówienia publiczne

W zakresie rozwiązań dla rynku zamówień publicznych Ustawodawca w projektowanych regulacjach  przewidział:

 1. Możliwość zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego

Wyżej sygnalizowana możliwość istnieje w sytuacji, gdy okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mają lub mogą mieć wpływ na należyte wykonanie umowy.

Za takie okoliczności uznano w szczególności braki kadrowe spowodowane restrykcjami związanymi z pandemią oraz problemy z dostawami.

Zmiana umowy może dotyczyć w szczególności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, czasowego zawieszenie jej realizacji, a nawet modyfikacji zakresu zamówienia wraz ze stosowaną zmianą ceny (nie więcej niż o 50% pierwotnej wartości).

Zmiana umowy wymaga zachowania następującej procedury: (1) przedstawienie drugiej Stronie informacji o ww. okolicznościach wraz z przedstawieniem oświadczeń lub dokumentów na ich potwierdzenie, (2) uznanie zasadności informacji przez drugą Stronę, która ma 7 dni na odniesienie się do tej kwestii oraz możliwość żądania dodatkowych informacji lub dokumentów, (3) zawarcie pisemnego aneksu do umowy.

Ustawodawca przewidział szeroki zakres podstaw do zmiany umowy z uwagi na COVID-19. Niniejsze wraz z brakiem bezwzględnego wymogu przedstawienia dokumentów na potwierdzenie występujących trudności (co jednak jest wskazane) powinno zachęcić Wykonawców do próby skorzystania z tej możliwości. Podkreślić przy tym należy, iż ostateczna decyzja o zmianie umowy należeć będzie do uznania Zamawiającego (brak ustawowego obowiązku zawarcia aneksu).

r.pr. Karol Kajka

2. Możliwość odstąpienia przez Zamawiającego od naliczenia i dochodzenia kar umownych lub odszkodowań

Powyższe może mieć zastosowanie, jesli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy  wynika z okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19.

Analogicznie jak w pkt 1. powyżej, za takie okoliczności uznano w szczególności braki kadrowe spowodowane restrykcjami związanymi z pandemią oraz problemy z dostawami.

Podobnie również, jak przy procedurze zmiany umowy, Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu informację o ww. trudnościach wraz z  oświadczeniami lub dokumentami na ich potwierdzenie.

Wykonawcy zachowawczo powinni od razu występować z wnioskiem o zmianę umowy (przesunięcie terminu realizacji zamówienia), a na wypadek jego nieuwzględnienia, z ewentualnym wnioskiem o nie naliczanie i dochodzenie kar umownych (odszkodowań).

r.pr. Karol Kajka

 

3. Wyłączenie obowiązku stosowania PZP przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w związku z realizacją zadań związanych z ustalaniem prawa lub wypłatą świadczenia postojowego.

Ww. wyłączenie może być w szczególności cenne dla przedsiębiorców, którzy w swojej ofercie dysponują oprogramowaniem, które może być wykorzystane przez ZUS dla wskazanego celu.

r.pr. Karol Kajka

 

4. Wprowadzenie pewnych, ogólnych restrykcji dla zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19

W ramach pierwotnej specustawy, zamówienia te, co do zasady, zostały całkowicie wyłączone z pzp. Obecnie wprowadzono w tym zakresie obowiązek zapewnia przejrzystość postępowania i równego traktowanie podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia oraz uwzględnia okoliczności mogące mieć wpływ na jego udzielenie. Informacja o udzieleniu zamówień powinna być zamieszczana na BIP Zamawiającego.

Wprowadzone wymogi mają charakter wyjątkowo ogólny. Zamawiający nadal więc będą dysponować w tym zakresie znaczną uznaniowością. Z uwagi na brak wymogu jawności i publicznego ogłaszania zamiaru zakupów, przedsiębiorcy zainteresowani wykonaniem ww. usług lub dostaw powinni sami, aktywnie wychodzić z inicjatywą sprzedaży.

r.pr. Karol Kajka

 

 

______________________________________

 Przytoczone powyżej regulacje mają oczywiście charakter projektu legislacyjnego – powstałego bardzo szybko i w warunkach presji. Regulacje te przed wejściem w życie mogą ulec istotnym zmianom. O zmianach tych, jak i o przebiegu procesu legislacyjnego, będziemy Państwa na bieżąco informować.

 

Pozostajemy do Państwa dyspozycji

 

 

 

_____________________

Fot. from pixabay.com

Zapraszamy do korzystania z formularza kontaktowego. Postaramy się skontaktować z Państwem najszybciej jak to możliwe.

Korzystanie ze strony oznacza akceptację Polityki Cookies.

X