preloader preloader preloader preloader preloader preloader

%

Alert prawny nr 8 dla Klientów Kancelarii w związku z COVID-19


 

Alert prawny nr 8

dla Klientów Kancelarii

w związku z COVID-19

dotyczący:

Tarczy antykryzysowej – rozwiązań na podstawie projektu ustawy

 


Szanowni Państwo,

W związku z trwającymi obradami nad projektem regulacji prawnych mającymi chronić przedsiębiorców przed skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa (COVID-19), przedstawiamy Państwu projektowane regulacje zawarte w ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dotyczące przedsiębiorców.

 

DOPŁATY DO WYNAGRODZEŃ Z FGŚP

Przedsiębiorca – pracodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia pracowników przez okres 3 miesięcy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w przypadku pracowników objętych:

 • przestojem ekonomicznym,
 • obniżonym wymiarem czasu pracy

w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Spadek obrotów gospodarczych rozumiany jest jako spadek obrotów o 15% albo 25% względem wskazanych okresów referencyjnych. Spadek obrotów musi wynieść nie mniej niż 15 %, obliczony jako stosunek łącznych obrotów z dwóch kolejnych miesięcy bieżącego roku, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych dwóch miesięcy roku poprzedniego. Gdy obrót będzie obliczany miesiąc do miesiąca, spadek musi wynieść nie mniej niż 25 %.

 

Ustalenie przez pracodawcę warunków przestoju ekonomicznego i obniżonego wymiaru czasu pracy powinno nastąpić w porozumieniu z pracownikami, przekazywanemu okręgowemu inspektorowi pracy.

Warunkiem uzyskania dopłaty jest złożenie wniosku do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy. Rozpatrywanie wniosków odbywa się według kolejności wpływów, do wyczerpania środków.

Środki z FGŚP przysługują również na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych.

Warunkiem przyznania dofinansowanie jest niezaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FGŚP, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 roku.

 

 I. PRZESTÓJ EKONOMICZNY

Pracodawca wypłaca pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50 %, nie mniej jednak niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę (przy uwzględnieniu wymiaru czasu pracy).

Dofinansowanie do wynagrodzeni ze środków FGŚS wynosi 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę (przy uwzględnieniu wymiaru czasu pracy).

 

II. OBNIŻONY WYMIAR CZASU PRACY

Możliwe jest obniżenie wymiaru czasu pracy o 20 %, nie więcej niż do 0,5 etatu, z tym zastrzeżeniem, że wypłacane wynagrodzenie nie może być niższe niż wynagrodzenie minimalne (przy uwzględnieniu wymiaru czasu pracy).

Dofinansowanie wynagrodzeń ze środków FGŚP do połowy wynagrodzeń pracowników, jednak nie więcej niż do wysokości 40% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS.

Zarówno w przypadku przestoju ekonomicznego i obniżonego wymiaru czasu pracy dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie w poprzednim miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku było wyższe niż 300 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS w 2020 roku.

 

WSPARCIE PRACODAWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW OD STAROSTY

Przewidziane wsparcie w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19:

 • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, przy kwota przyznanego dofinansowania jest warunkowana wysokością spadku obrotów. Zostały wprowadzone trzy progi pomocy w przypadku spadku obrotów o:
  • co najmniej 30 % (dofinansowanie w wysokości nieprzekraczającej sumy 50 % wynagrodzeń poszczególnych pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne),
  • co najmniej 50 % (dofinansowanie w wysokości nieprzekraczającej sumy 70 % wynagrodzeń poszczególnych pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne),
  • co najmniej 80 % (dofinansowanie w wysokości nieprzekraczającej sumy 90 % wynagrodzeń poszczególnych pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90 % minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne)

Przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania i po zakończeniu dofinansowania przez okres równy temu okresowi.

 • przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników – dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności w przypadku spadku obrotów:
  • co najmniej 30 % (dofinansowanie w wysokości 50 % kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę),
  • co najmniej 50 % (dofinansowanie w wysokości 70 % kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę),
  • co najmniej 80 % (dofinansowanie w wysokości 90 % kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę).

Przedsiębiorca będzie obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który zostało przyznane dofinansowanie.

Wsparcie jest przyznawane w ramach umowy zawartej ze starostą, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Wnioski należy złożyć do powiatowego urzędu pracy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora urzędu.

Warunkiem przyznania dofinansowanie jest niezaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FGŚP, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 roku, a także brak przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy.

 

ŚWIADCZENIA POSTOJOWE

Świadczenia postojowe w wysokości 80 % minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r. przewidziane dla:

 • osób prowadzających jednoosobową działalność gospodarczą,
  • przyznawane gdy przychód w miesiącu składania wniosku był o 15 % niższy niż w miesiącu poprzednim, z zastrzeżeniem, że przychód nie może być wyższy o 300 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS w 2020 roku.
 • osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych
  • przyznawane gdy umowa cywilnoprawna została zawarta przed 1 lutego 2020 r.,
  • wynagrodzenie uzyskiwane z tytułu umowy wynosi co najmniej 50 % najniższego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r.

ZUS wypłaca świadczenia na podstawie złożonego wniosku.

 

POŻYCZKA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW

Wsparcie poprzez umożliwienie ubiegania się o udzielenie niskoprocentowej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności. Wniosek o udzielenie pożyczki składany jest do powiatowego urzędu pracy.

Warunki pożyczki:

 • udzielona ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. złotych na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy,
 • oprocentowanie stałe w wysokości w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP,
 • Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Mikroprzedsiębiorca będzie mógł złożyć wniosek o umorzenie pożyczki wraz z odsetkami pod warunkiem, że przedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

 

ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS

Mikroprzedsiębiorcy mogliby uzyskać zwolnienie z płacenia składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, FGŚP, ubezpieczenia zdrowotne przez okres 3 miesięcy (marzec, kwiecień, maj).

Warunki:

 • prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r.,
 • osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i opłacające składki wyłącznie za siebie uzyskają zwolnienie gdy przychód z prowadzonej działalności nie był wyższy od 300 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS w 2020 roku,
 • zwolnienie dokonywane na wniosek płatnika.

 

Z uwagi na duże ryzyko spowolnienia gospodarczego wywołanego epidemią, Rząd pracuje obecnie nad kolejnymi zmianami przepisów, o których będziemy Państwa na bieżąco informowali.

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

 

 

 

_______________________

Fot. from pixabay.com

 

Korzystanie ze strony oznacza akceptację Polityki Cookies.

X