preloader preloader preloader preloader preloader preloader

%

Czynsz najmu dla wspólnika spółki na estońskim CIT – czy jest ukrytym zyskiem?


 

Czynsz najmu dla wspólnika spółki na estońskim CIT – czy jest ukrytym zyskiem?

 


 

Wprowadzane przez ustawę o CIT pojęcie „ukrytych zysków” wciąż jeszcze budzi wiele wątpliwości wśród przedsiębiorców zastanawiających się nad wyborem opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek. Przedmiotem obaw może być ryzyko opodatkowania ryczałtem czynszu najmu nieruchomości wypłacanego przez spółkę z tytułu umowy zawartej pomiędzy spółką a jej wspólnikiem (lub członkiem rodziny wspólnika). Nieruchomość pozostaje zwykle w majątku osobistym wspólnika, a najem ma charakter prywatny.

Przedmiotem opodatkowania estońskim CIT jest co do zasady efektywna dystrybucja zysku ze spółki do jej udziałowca lub akcjonariusza, przy czym przepisy nie ograniczają się wyłącznie do opodatkowania ryczałtem dywidend, uwzględniając również inne formy dystrybucji zysku – m.in. tzw. ukryte zyski. Stawka opodatkowania w przypadku ryczałtu wynosi odpowiednio 10% (podatnik rozpoczynający działalność i mały podatnik) lub 20% (pozostali podatnicy).

Zgodnie z ustawową definicją, przez ukryte zyski rozumie się świadczenia pieniężne, niepieniężne, odpłatne, nieodpłatne lub częściowo odpłatne, wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, inne niż podzielony zysk, których beneficjentem, bezpośrednio lub pośrednio, jest udziałowiec, akcjonariusz albo wspólnik lub podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym udziałowcem, akcjonariuszem albo wspólnikiem. Jednocześnie, ustawodawca wskazuje przykładowe świadczenia, które jako ukryte zyski podlegają opodatkowaniu ryczałtem (przy czym katalog ten ma charakter otwarty), a także zamknięty katalog świadczeń które nie stanowią ukrytego zysku (określone wynagrodzenia do ustawowego limitu, wydatki i odpisy amortyzacyjne dotyczące samochodów osobowych). Innymi słowy, ukrytym zyskiem będzie każde świadczenie spełniające ustawową definicję, chyba że zastosowanie znajduje wyłączenie. Mając na uwadze powyższe, analizując określone świadczenie pod kątem możliwości zakwalifikowania go jako ukryty zysk, zasadne jest nie tylko zweryfikowanie tego świadczenia przez pryzmat ustawowej definicji, ale także dokonanie przeglądu dotychczas wydawanych interpretacji indywidualnych. Jak wynika natomiast ze wspominanych interpretacji, w przypadku spełnienia określonych warunków zapłata przez spółkę czynszu najmu na rzecz wspólnika nie musi oznaczać obowiązku zapłaty ryczałtu.

Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych, czynsz najmu nie stanowi ukrytego zysku jeżeli:

  • umowa najmu ma charakter rynkowy (tj. zawarta jest na takich warunkach, jakie przyjęły by podmioty niepowiązane) – dotyczy to zarówno wysokości czynszu, jak i ekonomicznej zasadności zawarcia samej umowy;
  • nieruchomość nie stanowiła wcześniej majątku spółki;
  • umowa najmu nie ma charakteru dokapitalizowania spółki, w sytuacji kiedy nie została ona wyposażona w aktywa niezbędne dla prowadzonej działalności gospodarczej.

Powyższe znajduje potwierdzenie w wydawanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretacjach indywidualnych, m. in. z dnia 31 maja 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.111.2022.2.AK oraz z dnia 20 października 2022 r.; sygn. 0114-KDIP2-2.4010.79.2022.1.KW.

 

 

 

 

————

Foto: https://pixabay.com/

Korzystanie ze strony oznacza akceptację Polityki Cookies.

X