preloader preloader preloader preloader preloader preloader

%

Dochodzenie wierzytelności od upadłego Dłużnika


 

 

Dochodzenie wierzytelności od upadłego Dłużnika

 

 


 

W sytuacji gdy Państwa Dłużnik ogłasza upadłość nadal istnieje możliwość dochodzenia od niego należności. Nie ma konieczności składania pozwu o zapłatę oraz ponoszenia –  często bardzo wysokiej – opłaty sądowej od pozwu. Zgłoszenie wierzytelności następuje w toku postępowania upadłościowego i jeżeli dokonane zostanie w terminie to jest wolne od opłat.

Termin na zgłoszenie wierzytelności

Zgłoszenia wierzytelności dokonuje się w terminie wskazanym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości, który zazwyczaj wynosi 30 dni od daty obwieszczenia w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. W przypadku opóźnienia, Wierzyciel będzie musiał ponieść zryczałtowane koszty, które w lipcu 2022 roku wynoszą 883,32 zł.

Co powinno zawierać zgłoszenie wierzytelności

W zgłoszeniu wierzytelności należy podać:

  • imię i nazwisko wierzyciela albo jego nazwę oraz dane indentyfikacyjne np. PESEL lub NIP;
  • określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej;
  • dowody stwierdzające istnienie wierzytelności;
  • kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona;
  • zabezpieczenia związane z wierzytelnością;
  • w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym (np. ma ustanowioną hipotekę na nieruchomości upadłego) to należy wskazać przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu;
  • stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne lub przed sądem polubownym;
  • numer rachunku bankowego wierzyciela, jeżeli wierzyciel posiada taki rachunek.

Gdzie zgłosić swoją wierzytelność

Wierzytelność należy zgłosić Syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe – Krajowego Rejestru Sądowego.

Istotnym jest również to, że zgłoszenie wierzytelności przerywa bieg przedawnienia należności. Jednocześnie, w przypadku zakończenia lub umorzenia postępowania upadłościowego wyciąg z zatwierdzonej przez sędziego-komisarza listy wierzytelności jest tytułem egzekucyjnym przeciwko upadłemu.

W przypadku jakiekolwiek wątpliwości jak zgłosić swoją wierzytelność w postępowaniu upadłościowym zachęcany do kontaktu i zasięgnięcia porady prawnej.

 

 

————

Foto: https://pixabay.com/

Korzystanie ze strony oznacza akceptację Polityki Cookies.

X