preloader preloader preloader preloader preloader preloader

%

Informacja dla Klientów Kancelarii w związku z COVID-19


 

Informacja

dla Klientów Kancelarii

w związku z COVID-19

– dalsze ograniczenia, nakazy i zakazy w związku ze stanem epidemii

 


Szanowni Państwo,

w związku z ustanowieniem w ubiegłym tygodniu kolejnych ograniczeń, nakazów i zakazów w funkcjonowaniu, w  związku z wystąpieniem stanu epidemii, przedstawiamy Państwu zestawienie wprowadzonych zmian.

  1. ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się w związku z obowiązkiem poddania się kwarantannie

Ustala się, że obszarem, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, jest terytorium całej Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym wprowadzono szereg ograniczeń – bądź to przez dodanie nowych obostrzeń, bądź to w drodze doprecyzowania już istniejących. Od 31 marca 2020 r. do odwołania:

  1. wstrzymano przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej;
  1. doprezycowano obowiązki osób przekraczających granicę Rzeczypospolitej Polskiej w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu; obecnie taka osoba ma obowiązek:

 

A. przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej, informację o:

I. adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę,

II. numerze telefonu do kontaktu ze sobą

B. Tak, jak wg poprzednio wprowadzonych obostrzeń – odbyć po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową kwarantannę, trwającą 14 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy, która to kwarantanna od 31 marca obejmuje również osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące.

Obowiązek informacyjny oraz obowiązek kwarantanny nie dotyczą niektórych kategorii osób przekraczających granicę Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym, m.in. kierowców zawodowych, załóg statków powietrznych i morskich, załóg pociągów, rolników przekraczających granicę w celu prac w gospodarstwie rolnym, które znajduje się po obu stronach tej granicy, żołnierzy, a także funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, wykonujących zadania służbowe.

Ograniczenia powyższe nie dotyczą też członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych, także członków ich rodzin, którzy przekraczają tę granicę w celu odbycia tranzytu do innego państwa, trwającego nie dłużej niż 24 godziny liczone od momentu przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

Państwowy inspektor sanitarny właściwy dla miejsca kwarantanny lub inny upoważniony przez Głównego Inspektora Sanitarnego państwowy inspektor sanitarny, w uzasadnionych przypadkach może zadecydować o skróceniu lub zwolnieniu z obowiązku jej odbycia.

Osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę ma też konkretne obowiązki względem pracodawcy:

 • informuje ona pracodawcę o jej odbywaniu; może dokonać tego tylko za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon
 • w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny, składa pracodawcy lub podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny. Oświadczenie to stanowi także dowód usprawiedliwiający nieobecność w pracy w okresie odbywania obowiązkowej kwarantanny,

 

Pracodawca lub podmiot zobowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu, Płatnik składek, który nie jest obowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, przekazuje oświadczenie pracownika, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oświadczenie to można złożyć za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę informuje obowiązkowo organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej o imieniu i nazwisku oraz nr PESEL domowników, (obowiązanych do wspólnego odbycia kwarantanny). Informację tę przekazuje się za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.

Domownicy – tj. osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące z osobą obowiązaną do odbycia obowiązkowej kwarantanny, również są zobowiązani wypełnić wyżej oznaczone obowiązki względem swoich pracodawców.

Podtrzymano także ograniczenia przemieszczania się. W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 zakazano na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu:

1. wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;

2. zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128), a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą – także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;

3. wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu;

4. sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych;

5. wykonywania czynności związanych z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie i ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz zakupu towarów i usług z nimi związanych, z ograniczeniami i wyjątkami omówionymi niżej.

  1. ograniczenia lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów

W okresie od dnia 31 marca 2020 r. do odwołania:

 • zakazuje się wywozu lub zbywania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej respiratorów oraz kardiomonitorów;
 • przedsiębiorca, który zamierza dokonać wywozu lub zbycia poniżej wymienionych towarów, musi na co najmniej 36 godzin przed ich planowanym wywozem lub zbyciem, powiadomić o tym wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania tego przedsiębiorcy. Wojewoda może złożyć wniosek do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zakazu wywozu lub zbycia tych produktów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe ograniczenie dotyczy:
  • gogli ochronnych,
  • kombinezonów typu TYVEK,
  • masek typu FFP2/FFP3,
  • maseczek chirurgicznych,
  • ochraniaczy na buty (obuwie),
  • rękawiczek lateksowych,
  • rękawiczek nitrylowych,
  • środków do dezynfekcji rąk, powierzchni i pomieszczeń.

Informacja o zamiarze wywozu lub zbycia musi zawierać wykaz oraz ilość produktów.

  1. Zakaz zgromadzeń

W okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 11 kwietnia 2020 r. włącznie, wprowadzono na obszarze RP zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności.

Zakaz ten dotyczy w szczególności:

 • zgrupowań osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych, Zgromadzeń, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach,:
 • zgromadzeń spontanicznych, tj. zgromadzeń odbywających się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, których odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej;
 • zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych (np. spotkań wspólnot i grup parafialnych);
 • imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej „osobami najbliższymi” w rozumieniu art. 115 kodeksu karnego. Wyłączenie to obejmuje zatem: małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatego w tej samej linii lub stopniu, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu.

 

Przewidziano równocześnie kilka wyjątków od powyższego zakazu:

  • dozwolone są zgromadzenia w celu sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych przy zachowaniu poniższych limitów liczbowych,
  • wprowadzono dla organizatorów (konkretnych jednostek organizacyjnych związków wyznaniowych, np. proboszczów parafii) obowiązek zapewnienia, aby w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, na danym terenie lub w danym obiekcie znajdowało się łącznie, zarówno wewnątrz, jaki na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż:
  • W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do 11 kwietnia 2020 r. 5 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób zatrudnionych przez zakład pogrzebowy w przypadku pogrzebu,
  • w okresie od dnia 12 kwietnia 2020 r. do odwołania – 50 osób, wliczając w to uczestników i osoby sprawujące kult religijny lub osoby zatrudnione przez zakład pogrzebowy w przypadku pogrzebu;
  • dozwolone są spotkania i zebrania związane z:
  • wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych,
  • pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • prowadzeniem działalności rolniczej,
  • prowadzeniem prac w gospodarstwie rolnym.

 

Spotkania w miejscu pracy nie podlegają więc powyższemu zakazowi.

Natomiast w okresie od dnia 12 kwietnia 2020 r. do odwołania zakazuje się organizowania zgromadzeń w rozumieniu prawa o zgromadzeniach (zdefiniowanych jak wyżej), przy czym zakaz nie będzie stosowany w przypadku, gdy liczba uczestników nie wynosi więcej niż 50 osób, wliczając organizatora i osoby działające w jego imieniu.

W zakresie powyższego zakazu nie przewidziano jak na razie wyłączeń podobnych do istniejących w zakresie zakazu obowiązującego do dnia 11 kwietnia 2020 r., a więc dotyczących wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzenia działalności rolniczej lub prowadzenia prac w gospodarstwie rolnym.

  1. Nakaz udostępniania nieruchomości, lokali i terenów przewidzianych planami przeciwepidemicznymi

Wprowadzono obowiązujący do odwołania nakaz udostępniania, w celu zwalczania epidemii, nieruchomości, lokali i terenów, jeżeli są one przewidziane w planie, o którym mowa w art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzie (wojewódzki plan działania na wypadek epidemii).

Stosowne plany publikowane są na stronach internetowych Urzędów Wojewódzkich. Przykładowo, w zakresie Województwa Lubelskiego, plan można znaleźć pod linkiem: https://luwwlublinie.bip.gov.pl/bezpieczenstwo/plan-dzialania-dla-wojewodztwa-lubelskiego.html

Wojewoda, na podstawie informacji uzyskanej od właściwego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, informuje właściciela o obowiązku udostępnienia nieruchomości, lokalu lub terenu.

  1. Czasowe ograniczenie korzystania z lokali lub terenów i obowiązek ich zabezpieczenia

W okresie od dnia 1 kwietnia do 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się korzystania z pełniących funkcje publiczne i pokrytych roślinnością terenów zieleni, w szczególności: parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także plaż.\r\n\r\nPowyższy zakaz nie dotyczy:\r\n

  • wykonywania czynności zawodowych, zadań służbowych lub pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonych na ww. terenach na podstawie umów zawartych w tym zakresie;
  • działań wynikających z konieczności ochrony zdrowia i życia ludzi oraz, wobec braku innych rozwiązań, zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego lub ochrony interesu publicznego;
  • wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-10, w tym w ramach wolontariatu.

Od dnia 3 kwietnia do 11 kwietnia obowiązuje również całkowity zakaz wstępu do lasów państwowych, a od dnia 3 kwietnia także do parków narodowych.

  1. Nakaz określonego sposobu przemieszczania się

Do odwołania, w przypadku gdy przemieszczanie się następuje:

  • pieszo – jednocześnie mogą się poruszać osoby w odległości nie mniejszej niż 2 metry od siebie, chyba że zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad dzieckiem do ukończenia 13-tego roku życia lub osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności/osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego/osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
  • środkami publicznego transportu zbiorowego oraz pojazdami przeznaczonymi do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym środkiem lub pojazdem nie można przewozić, w tym samym czasie, więcej niż wynosi połowa miejsc siedzących.

Ponadto do dnia 11 kwietnia, przemieszczania się osoby do ukończenia 18-tego roku życia jest możliwe wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej, a także obowiązuje zakaz korzystania z rowerów miejskich dostępnych publicznie ,zgodnie z regulacjami określonymi przez miasta, gminy lub powiaty.

  1. Ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców oraz obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych

 

W okresie od dnia 31 marca 2020 roku do odwołania – wdrożone ograniczenia w prowadzeniu działalności dotyczą tych samych rodzajów działalności, których prowadzenie ograniczono w trakcie trwania stanu zagrożenia epidemicznego, poszerzonych o ograniczenie w:

  • działalności salonów tatuażu i piercingu (PKD 96.09.Z),
  • działalności usługowej w zakresie poprawy kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z),
  • działalności zakładów fryzjerskich i centrów zabiegów kosmetycznych (96.02.Z),
  • świadczeniu usług hotelarskich, oznaczonych jako krótkotrwałe wynajmowanie, m.in. domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych – to ograniczenie występuje w okresie od dnia 1 kwietnia do 11 kwietnia i nie dotyczy zapewnienia zakwaterowania dla osób w kwarantannie lub izolacji, lekarzy, wykonujących czynności zawodowe czy zadania służbowe.

W okresie od dnia 31 marca 2020 roku do odwołania podtrzymane zostały zakazy handlu w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 z wyłączeniem właścicieli lub najemców, których przeważająca działalność polega na sprzedaży:

  • żywności,
  • produktów kosmetycznych innych niż przeznaczone do perfumowania lub upiększania,
  • artykułów toaletowych,
  • środków czystości,
  • produktów leczniczych, w tym w aptekach lub w punktach aptecznych,
  • wyrobów medycznych,
  • środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (m.in. dla niemowląt i małych dzieci w wieku od roku do 3 lat),
  • gazet,
  • artykułów budowlanych lub remontowych,
  • artykułów dla zwierząt domowych,

Wprowadzony zakaz w obiektach handlowych powyżej 2000 m2 dotyczy także prowadzenia działalności usługowej, z wyłączeniem działalności w zakresie świadczenia usług:

  • medycznych,
  • bankowych,
  • ubezpieczeniowych,
  • pocztowych,
  • pralniczych,
  • gastronomicznych (polegających jedynie na przygotowaniu i dostarczaniu żywności).

Wprowadzony zakaz obejmuje także prowadzenia handlu detalicznego i działalności usługowej na wyspach handlowych.

Należy wspomnieć o zakazach w ograniczeniu funkcjonowania określonych instytucji, w tym m.in.:

 • bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą,
 • 5 osób, oprócz osób sprawujących kult religijny w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 11 kwietnia 2020 r.,miejsc kultu religijnego, przy czym możliwe jest sprawowanie kultu religijnego jeżeli na danym terenie lub w danym obiekcie nie znajduje się więcej niż:
 • prowadzaniu usług rehabilitacyjnych oraz działalności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (tworzonych przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego),
 • urzędów administracji publicznej do wykonywania zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom czy określonego rodzaju zadań, z wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów.

 

Nowe ograniczenia dotyczą:

 • zakazu sprowadzenia z zagranicy i wywozu poza granicę, a także przewozu przez terytorium Polski zwłok i szczątków ludzkich, chyba że zaświadczenie lub pozwolenie wydano przed 1 kwietnia 2020 r.
 • w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. wprowadzono:
 • zakaz sprzedaży artykułów budowlanych lub remontowych w soboty i w niedziele w sklepach o powierzchni powyżej 2000 m2,
 • nakaz, aby w obiektach handlowych przebywały nie więcej niż:
 • 3 osoby na jedno stanowisko kasowe, – w godz. 10.00-12.00 mogą przebywać wyłącznie osoby powyżej 65 roku życia,
 • 3 osoby na jeden stragan lub targowisko,
 • 3 osoby na stanowisko kasowe na stacjach paliw
 • nakaz noszenia rękawiczek jednorazowych podczas zakupów,
 • ograniczenie przebywania na poczcie do dwóch osób na jedno stanowisko obsługi,
 • w okresie od dnia 2 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. nałożono na obiekty handlowe obowiązek:\r\n
 • zapewniania rękawiczek jednorazowych i środków do dezynfekcji rąk,
 • dezynfekcji po każdym kliencie stanowiska obsługi lub kasy.

 

Obowiązki zakładów pracy

 

W okresie od dnia 2 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakład pracy ma obowiązek zapewnić:

 • wszystkim pracownikom rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk,
 • odległość pomiędzy stanowiskami pracy co najmniej 1,5 m, chyba, że jest to niemożliwe ze względu na charakter wykonywanej działalności w danym zakładzie pracy, a zakład zapewni środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

Ograniczenia w działalności leczniczej – od 31 marca do odwołania – dotyczą:

  • świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego,
  • świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej, z wyjątkiem gdy m.in.: zaprzestanie świadczeń grozi poważnym pogorszeniem zdrowia pacjenta,
  • świadczeń zdrowotnych w pracowniach mobilnych,
  • świadczeń z zakresu leczenia stomatologicznego w pojazdach (dentobusach),
  • świadczeń z zakresu opieki stomatologicznej w szkole nad uczniami do 19. roku życia.

 

 

________

fot. from pixabay.com

Zapraszamy do korzystania z formularza kontaktowego. Postaramy się skontaktować z Państwem najszybciej jak to możliwe.

Korzystanie ze strony oznacza akceptację Polityki Cookies.

X