preloader preloader preloader preloader preloader preloader

%

Informacje o zmianach dotyczących sygnalistów


 

Informacje o zmianach dotyczących sygnalistów.

 


W dniu 18 października 2021 r. w Rządowym Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa pod numerem UC101, dalej jako „projekt ustawy” lub „ustawa”, implementującej do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, zwanej dalej „dyrektywa”.

Pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników oraz pracodawcy prowadzący działalność w zakresie usług, produktów i rynków finansowych oraz zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa transportu i ochrony środowiska, do których mają zastosowanie akty unijne wymienione w części I.B i II załącznika do dyrektywy niezależnie od liczby zatrudnionych pracowników, zobowiązani są do ustalenia regulaminu zgłoszeń wewnętrznych, określającego wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, zgodnie z wymogami nałożonymi ustawą. Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Natomiast, pracodawca sektora prywatnego zatrudniający co najmniej 50 i mniej niż 250 pracowników obowiązek ustalenia regulaminu ma realizować najpóźniej do dnia 17 grudnia 2023 r.

Projekt ustawy zawiera również przepisy karne. Za nieustanowienie wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych albo ustanowienie procedury naruszającej przepisy ustawy grożą surowe kary – kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

Ustalenie regulaminu zgłoszeń wewnętrznych może stworzyć szereg wyzwań dla pracodawcy. W celu wprowadzenia prawidłowego oraz zgodnego z przepisami regulaminu warto skorzystać z pomocy prawnika.

 

 

Korzystanie ze strony oznacza akceptację Polityki Cookies.

X