preloader preloader preloader preloader preloader preloader

%

Głos 5E. Kontrowersyjne stanowisko ZUS w zakresie składek zdrowotnych w przypadku przedsiębiorców prowadzących kilka rodzajów działalności


 

Kontrowersyjne stanowisko ZUS w zakresie składek zdrowotnych w przypadku przedsiębiorców prowadzących kilka rodzajów działalności

 


Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004 Nr 210, poz. 2135 ze zm.), obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają m.in. osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Rodzajami działalności w świetle ww. ustawy, są:
• jednoosobowa działalność gospodarcza;
• działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki cywilnej;
• działalność gospodarcza prowadzona w formie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
• działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki jawnej;
• działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki komandytowej;
• działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki partnerskiej.

Co do zasady, w przypadku gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie. W przypadku gdy w ramach jednego z tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczony uzyskuje więcej niż jeden przychód, składka na ubezpieczenie zdrowotne również jest opłacana od każdego z uzyskanych przychodów odrębnie. Jeżeli ubezpieczony prowadzi więcej niż jedną pozarolniczą działalność – składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana od sumy dochodów.

Na wstępie należy wskazać, że o niekonsekwencji ustawodawcy świadczy fakt obowiązkowego opłacania składki zdrowotnej przez wspólnika spółki komandytowej, w przypadku kiedy obowiązku takiego nie posiadają wspólnicy spółek akcyjnych czy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (z wyjątkiem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). W przypadku spółki komandytowej i jednoosobowej spółki z o.o. składka zdrowotna jest zryczałtowana (niezależna od dochodu) i wynosi 559,89 zł.

Co więcej, w świetle przytoczonych regulacji zaskakujące jest stanowisko prezentowane w ramach wyjaśnień na stronie internetowej ZUS, zgodnie z którym:
– przedsiębiorca mający kilka spółek komandytowych lub jednoosobowych spółek ograniczoną odpowiedzialnością, opłaci ryczałtową składkę zdrowotną od każdej z nich;
– przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym i posiadający kilka spółek komandytowych lub jednoosobowych spółek ograniczoną odpowiedzialnością, opłaci składkę zdrowotną od jednoosobowej działalności (uzależnioną od dochodu – przy czym brak jest wymogu, aby działalność generowała jakikolwiek dochód) oraz jedną zryczałtowaną składkę zdrowotną, w wysokości 559,89 zł, od wszystkich spółek łącznie.

Powyższe stanowisko może skłaniać przedsiębiorców do zakładania fikcyjnych jednoosobowych działalności gospodarczych celem uniknięcia części obciążeń z tytułu składek zdrowotnych.

 

 

__________________
Fot. www.pixabay.com.pl

Korzystanie ze strony oznacza akceptację Polityki Cookies.

X