preloader preloader preloader preloader preloader preloader

%

Najistotniejsze zmiany zawarte w projekcie „Nowego Polskiego Ładu”


 

Najistotniejsze zmiany zawarte w projekcie „Nowego Polskiego Ładu”

 


Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 marca 2022 r. wprowadza szereg modyfikacji do Polskiego Ładu. Poniżej przedstawiamy najistotniejsze zmiany przewidziane w przygotowanym przez Ministerstwo Finansów dokumencie.

1. Likwidacja ulgi dla klasy średniej

Ulga dla klasy średniej, pozwalająca na zmniejszenie podstawy opodatkowania pracowników oraz przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych, których przychody mieściły się w przedziale 68 412 zł – 133 692 zł rocznie, zostanie od 1 lipca 2022 r. całkowicie zlikwidowana.

2. Obniżenie stawki opodatkowania dla pierwszego progu skali podatkowej

Od 1 lipca 2022 r. stawka opodatkowania pierwszego progu skali podatkowej (podstawa opodatkowania do 120 000 zł) obniżona zostanie z 17% do 12%. W konsekwencji, kwota zmniejszająca podatek wynikająca z niezmienionej kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 000 zł wyniesie 3 600 zł.

3. Przywrócenie możliwości skorzystania z wspólnego rozliczenia z dzieckiem dla samotnych rodziców

Od 1 lipca 2022 r. przywrócona zostanie możliwość wspólnego rozliczenia z dzieckiem, która została na początku 2022 r. zastąpiona ulgą dla samotnych rodziców (1500 zł rocznie). Wspólne rozliczenia z dzieckiem będzie korzystne, z uwagi na możliwość podwójnego zastosowania podwyższonej kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 000 zł.

4. Umożliwienie obniżenia podstawy opodatkowania o składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku opodatkowania podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i kartą podatkową

Podstawa opodatkowania podatkiem liniowym (dochód) będzie mogła zostać pomniejszona o składki na ubezpieczenia zdrowotne zapłacone w roku podatkowym, do wysokości rocznego limitu 8 700 zł. Kwota ta będzie w kolejnych latach podwyższana.

W przypadku podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i kartą podatkową, odliczeniu od podstawy opodatkowania podlegać będzie 50% kwoty zapłaconych w ciągu roku składek.

Powyższa zmiana jest korzystna, jednak nie oznacza przywrócenia zasad odliczania składki zdrowotnej obowiązujących w 2021 r. – wcześniej przeważająca część składki zdrowotnej podlegała odliczeniu od podatku do zapłaty.

5. Obowiązkowa składka zdrowotna dla prokurentów i komplementariuszy spółek komandytowo-akcyjnych

Od 1 stycznia 2023 r. prokurenci objęci zostaną obowiązkiem opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości uzależnionej od wysokości wynagrodzenia z ww. tytułu. Obowiązkiem opłacania zryczałtowanej składki zdrowotnej objęci zostaną również komplementariusze spółek komandytowo-akcyjnych.

6. Uchylenie mechanizmu przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2022 r. (art. 53a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)

Projekt ustawy zakłada uchylenie od 1 lipca 2022 r. obowiązku nałożonego na płatników w zakresie podwójnego liczenia zaliczek na podatek dochodowy – według zasad obowiązujących w 2021 r. i w 2022 r. Jak wskazuje MF w uzasadnieniu projektu, jest to możliwe dzięki wprowadzeniu niższej stawki podatkowej oraz wprowadzeniu (w pewnym zakresie) odliczenia od podstawy opodatkowania składki na ubezpieczenie zdrowotne.

7. Hipotetyczny podatek – mechanizm zabezpieczający podatników przed negatywnymi skutkami likwidacji ulgi dla klasy średniej

Projektowana ustawa zawiera zabezpieczenie, które ma spowodować, że podatnicy, którzy stracą na likwidacji ulgi dla klasy średniej (mimo obniżenia stawki) otrzymają zwrot różnicy, czyli kwotę zmniejszającą zobowiązanie aby nowe rozwiązanie nie spowodowało pogorszenia ich prawnopodatkowej sytuacji.

Zgodnie z art. 18 projektu, w przypadku gdy podatek należny za 2022 r. wynikający z zeznania rocznego jest wyższy od hipotetycznego podatku należnego za 2022 r. (tj. wyliczonego na zasadach obowiązujących obecnie), właściwy naczelnik urzędu skarbowego zwraca podatnikowi kwotę tej różnicy (jest ona traktowana jako nadpłata podatku).

Powyższe dotyczy jedynie osób uzyskujących przychodu ze stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane na zasadach ogólnych (skala podatkowa), w wysokości od 68 412 zł do 133 692 zł – a więc tych, w stosunku do których ma obecnie zastosowanie ulga dla klasy średniej.

 

 

__________________
Fot. www.pixabay.com.pl

 

 

Korzystanie ze strony oznacza akceptację Polityki Cookies.

X