preloader preloader preloader preloader preloader preloader

%

Nowe regulacje w zakresie korekt in minus


 

Nowe regulacje w zakresie korekt in minus

 


Na skutek wejścia w życie nowelizacji ustawy o VAT, od 1 stycznia 2021 w odniesieniu do faktur korygujących zmniejszających podstawę opodatkowania VAT ustawodawca (w określonych w ustawie przypadkach) zrezygnował z warunku uzyskania potwierdzenia ich otrzymania przez nabywcę towarów lub usługobiorcę.

W konsekwencji, podatnik będzie miał możliwość obniżenia podstawy opodatkowania już w momencie wystawienia faktury korygującej, przy spełnieniu warunku posiadania dokumentacji, z której wynika, że:

  • sprzedawca uzgodnił z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej oraz warunki te zostały spełnione (na moment dokonania korekty),
  • wystawiona faktura korygująca jest zgodna z posiadaną dokumentacją.

Przepisy ustawy o VAT nie precyzują jaką dokumentację powinien posiadać podatnik. Pomocne w tym zakresie mogą okazać się Projekt objaśnień podatkowych w zakresie pakietu rozwiązań „Slim VAT” oraz wybranych rozwiązań doprecyzowujących niektóre konstrukcje VAT wprowadzonych ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2419), opublikowany na stronach Ministerstwa Finansów, a także uzasadnienie do projektu wspomnianej ustawy zmieniającej.

 

Analiza powyższych opracowań nakazuje za wspomnianą dokumentacje uznać m.in.:

  • dokumenty powszechne w obrocie handlowym, tj. np. umowy określające w jakich sytuacjach nabywca uzyskuje prawo do odzyskania części wynagrodzenia (np. ze względu na przyznany mu w ustalonych warunkach rabat; w tym aneksy do umów), a także regulaminy realizacji sprzedaży lub ogólne warunki umowy, których akceptacja dokonywana jest w momencie przystąpienia nabywcy do transakcji – które potwierdzają, że obie strony transakcji znają i akceptują nowe, zmienione warunki transakcji;
  • korespondencja handlowa (np. mailowa);
  • dowody zapłaty, kompensaty itp.;
  • ustalenia ustne (telefoniczne),
  • domniemana akceptacja warunków przez obie strony transakcji.

W uzupełnieniu powyższych informacji należy zwrócić uwagę, że podatnik ma możliwość wyboru stosowania w roku 2021 dotychczasowych regulacji w zakresie korekt in minus (pod warunkiem uzgodnienia powyższego na piśmie pomiędzy dostawcą towarów lub świadczącym usługi a ich nabywcą przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej w roku 2021 r.).

 

 

Fot.pixabay.com

Korzystanie ze strony oznacza akceptację Polityki Cookies.

X