preloader preloader preloader preloader preloader preloader

%

Opodatkowanie spółek komandytowych i niektórych spółek jawnych – projekt Ustawy.


 

Opodatkowanie spółek komandytowych i niektórych spółek jawnych – projekt Ustawy.

 


 

Wszystko wskazuje na to, że z dniem 1 stycznia 2021 roku w życie wejdzie nowelizacja Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która uczyni podatnikami CIT (podatku dochodowego od osób prawnych) spółki komandytowe i niektóre spółki jawne.

Spółki komandytowe:

Jeżeli chodzi o opodatkowanie CIT Spółek komandytowych, to wszystkie spółki komandytowe będą podatnikami CIT. Od swoich dochodów spółka będzie więc płacić CIT w wysokości 19% (lub 9%, jeżeli spełniać będzie odpowiednie warunki), wspólnicy zaś płacić będą, w przypadku otrzymania od spółki wypłaty zysku, zryczałtowany 19% podatek od otrzymanej wypłaty (jak od dywidendy). Szczegółowy model opodatkowania wspólników spółek komandytowych jest jednak uzależniony od ich statusu:

Faktyczny brak podwójnego opodatkowania u komplementariuszy:

Zysk wypłacany komplementariuszowi będzie opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%. Komplementariusz będzie mógł jednak pomniejszyć ten zryczałtowany podatek dochodowy o część CIT zapłaconego przez spółkę komandytową (według udziału w zysku spółki komandytowej).

Faktyczne podwójne opodatkowanie komandytariuszy:

Zyski spółki komandytowej, wypłacane komandytariuszom, będą opodatkowane 19% zryczałtowanym podatkiem (tak, jak wypłata dywidendy).

Z podatku będzie wprawdzie zwolnione 50% dochodów komandytariusza z tytułu uczestnictwa w spółce – jednak tylko do kwoty 60.000 zł rocznie (z każdej spółki komandytowej, w której uczestniczy) i pod takim warunkiem, że komandytariusz nie jest powiązany z osobą prawną będącą komplementariuszem (nie jest jej wspólnikiem i nie zasiada w jej władzach).

Spółki jawne:

Niektóre spółki jawne również zostaną podatnikami CIT. Dotyczyć to będzie spółek jawnych mających siedzibę lub zarząd (w rozumieniu przepisów prawa podatkowego) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli: wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz spółka jawna nie złoży przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji, o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki (według ustalonego wzoru).

Większości spółek jawnych opodatkowanie CIT w zasadzie więc nie grozi.

Co robić?

W obliczu faktycznie podwójnego opodatkowania dochodów komandytariuszy, dalsze prowadzenie spółek komandytowych – w szczególności takich, w których komplementariuszami są osoby prawne, przestaje mieć sens ekonomiczny (szczególnie, że spółki komandytowe nie są objęte Dyrektywą 2015/121/UE – w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich; a na zmianę Dyrektywy przyjdzie zapewne sporo zaczekać).

W tej sytuacji, wspólnicy takich spółek powinni rozważyć przekształcenie ich w spółki jawne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zaletą pierwszego rozwiązania byłoby utrzymanie jednokrotnego opodatkowania dochodów, wadą zaś osobista odpowiedzialność za jej zobowiązania. Zaletą drugiego natomiast – brak osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki i możliwość (po spełnieniu określonych warunków) skorzystania z tzw. estońskiego CIT. Można jednak sądzić, że przekształceń – szczególnie w spółki z o.o. – może nie udać się przeprowadzić przed dniem 1 stycznia 2020 r. (ze względu na zakłócenia w pracy sądów spowodowane epidemią i wielość podmiotów, które będą takie przekształcenia przeprowadzać).

Wydaje się, że w spółkach, w których komplementariuszami są osoby prawne, a komandytariuszami ich wspólnicy „programem minimum”, jest dokonanie przed 1 stycznia 2020 roku zmiany statusu wspólników – w taki sposób, aby dotychczasowi komandytariusze (osoby fizyczne) stali się komplementariuszami, a komplementariusze (osoby prawne) – komandytariuszami. Pozwoli to uniknąć podwójnego opodatkowania dochodów od początku 2021 roku. Pozwoli to na późniejsze, „spokojne” przeprowadzenie przekształcenia.

 

__________

fot. from www.pixabay.com

Zapraszamy do korzystania z formularza kontaktowego. Postaramy się skontaktować z Państwem najszybciej jak to możliwe.

Korzystanie ze strony oznacza akceptację Polityki Cookies.

X