preloader preloader preloader preloader preloader preloader

%

Głos 5E. Oświadczenie o niedokonywaniu rozliczeń z podmiotami rajowymi bezzasadne


 

Oświadczenie o niedokonywaniu rozliczeń z podmiotami rajowymi bezzasadne

 


 

Ustawą z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 2180) uchylone zostały z mocą wsteczną od 1 stycznia 2021 r. przepisy dotyczące obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych w zakresie transakcji, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową oraz wartość tej transakcji za rok podatkowy (lub obrotowy) przekracza 500 000 zł (tzw. pośrednie transakcje rajowe).

Powyższe przepisy wprowadzały również kontrowersyjną instytucję domniemania, że rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli druga strona transakcji dokonuje w roku podatkowym (lub obrotowym) rozliczeń z podmiotem mającym siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Przy ustalaniu tych okoliczności należało dochować należytej staranności.

Mając na uwadze powyższe, dochowanie należytej staranności w przypadku opisywanych transakcji pozwalało na wyeliminowanie ryzyka niesporządzenia dokumentacji cen transferowych w stosunku do tych transakcji, pomimo takiego obowiązku. O ile przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie precyzowały co należy rozumieć poprzez dochowanie należytej staranności, Ministerstwo Finansów w wydawanych objaśnieniach podatkowych wskazywało, że wystarczające jest pozyskanie od kontrahenta stosownego oświadczenia, w którym kontrahent wskaże, że w danym roku podatkowym (lub obrotowym) nie dokonywał istotnych materialnie rozliczeń z podmiotem rajowym. Uzyskiwanie wspomnianych oświadczeń stało się więc częścią wewnętrznych procedur mających na celu zarządzenie ryzykiem podatkowym w wielu podmiotach.

Obecnie, uzyskiwanie takich oświadczeń jest bezzasadne – przepisy zarówno w zakresie samych „pośrednich transakcji rajowych”, jak i instytucji domniemania, zostały całkowicie wyeliminowane z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z mocą wsteczną od 1 stycznia 2021 r., a więc od dnia w którym wspomniane przepisy zaczęły obowiązywać. Jednocześnie, bezprzedmiotowa stała się również treść wydawanych w tym zakresie objaśnień podatkowych.

 

————

Foto: https://pixabay.com/

Korzystanie ze strony oznacza akceptację Polityki Cookies.

X