preloader preloader preloader preloader preloader preloader

%

Pakiet SLIM VAT 3 planowany na III kwartał 2022 r.


 

Pakiet SLIM VAT 3 planowany na III kwartał 2022 r.

 


 

W dniu 11 lipca 2022 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazała się o informacja o planowanym projekcie zmian w zakresie ustawy o VAT, planowanych na III kwartał 2022 r. (pakiet SLIM VAT 3). Jak wskazuje MF, zmiany mają mieć charakter upraszczający i mają obejmować takie obszary jak mechanizm podzielonej płatności, VAT w obrocie międzynarodowym, zwolnienia z VAT czy obowiązki w zakresie fakturowania.

 

Poniżej przedstawione zostały najważniejsze założenia planowanego projektu ustawy zmieniającej.

 1. Podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika w VAT

Status małego podatnika dla celów VAT daje możliwość kwartalnego rozliczenia. Obecnie limit wynosi 1 200 000 euro i odnosi się do obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym. Planowana zmiana zakłada podwyższenie limitu do kwoty 2 000 000 euro.

 1. Doprecyzowanie zasad stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących (faktury w walucie obcej)

Obecnie ustawa o VAT nie zawiera reguł odnoszących się do sposobu przeliczania kursu walutowego w przypadku korekty faktury, która została wystawiona w walucie obcej – reguły w tym zakresie wynikają z ugruntowanej praktyki interpretacyjnej i orzeczniczej. W ramach nowelizacji, reguły mają zostać precyzyjnie określone w przepisach i zakładać:

– w przypadku korekty in minus – stosowanie kursu pierwotnego (zastosowanego do faktury pierwotnej)

– w przypadku korekty in plus – stosowanie średniego kursu waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień, w którym zaistniała przyczyna korekty.

 1. Brak obowiązku posiadania faktury w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT)

Co do zasady, w przypadku WNT prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy. Warunkiem odliczenia podatku naliczonego jest uzyskanie faktury dokumentującej nabycie towarów najpóźniej w terminie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy w WNT. W przypadku dokonania odliczenia VAT w miesiącu powstania obowiązku podatkowego i nieotrzymania faktury w ww. terminie, podatnik zobowiązany jest do dokonania korekty odliczonego VAT. Jednocześnie, po uzyskaniu faktury istnieje możliwość ponownego odliczenia VAT w ramach korekty deklaracji za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Planowana zmiana zakłada rezygnacje z uzależnienia możliwości odliczenia podatku naliczonego od faktu posiadania faktury – tym samum podatek należny i naliczony z tytułu WNT będzie można zawsze rozliczać w tym samym okresie rozliczeniowym.

 1. Rozszerzenie możliwości przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT na kolejne podatki oraz opłaty

Planowana zmiana zakłada wprowadzenie możliwości przeznaczania środków zgromadzonych na rachunku VAT na zapłatę podatku od wydobycia niektórych kopalin, podatku od sprzedaży detalicznej, opłaty od środków spożywczych (tzw. podatek cukrowy), zryczałtowanego podatku od wartości sprzedanej produkcji (tzw. podatek od produkcji okrętowej), opłaty od „małpek” oraz podatku tonażowego.

 1. Dostosowanie sankcji VAT do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-935/19

Ministerstwo Finansów zamierza dostosować regulacje w zakresie dodatkowego zobowiązania w VAT do postanowień wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 15 kwietnia 2021 r. (sygn. C-935/19). Zdaniem Trybunału, przepis o sankcji w wysokości 20 proc. dodatkowego zobowiązania VAT jest niezgodny z zasadą proporcjonalności, gdyż nie pozwala zindywidualizować kary w zależności od przyczyn błędu w rozliczeniach.

 1. Pozostałe zmiany

Pozostałe planowane zmiany obejmują:

 • wprowadzenie nowej, dodatkowej możliwości uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej w sytuacji zmiany faktora;
 • możliwości odstąpienia samochodu osobowego lub innego pojazdu przed upływem 3 lat od dokonania ich importu, w sytuacji gdy będzie to uzasadnione okolicznościami związanymi z ważnym interesem służby, dotyczącymi przesiedlenia uprawnionego członka personelu dyplomatycznego w celu podjęcia pracy w innym państwie, a pobyt w Polsce członka personelu dyplomatycznego nie był krótszy niż 2 lata;
 • uproszczenia w zakresie ustalania proporcji odliczenia w podatku VAT i korekty odliczonego podatku (w tym m.in. zwiększenie kwoty pozwalającej na uznanie, że proporcja odliczenia określona przez podatnika wynosi 100%, w sytuacji gdy proporcja ta przekroczyła u niego 98%; wprowadzenie opcji rezygnacji z dokonania korekty, jeżeli różnica pomiędzy proporcją wstępną a ostateczną nie przekracza 2 punków procentowych, z uwzględnieniem nieznacznej wartości tej kwoty);
 • uproszczenia w zakresie raportowania rozliczeń dotyczące fakturowania (w tym m.in. dostosowanie warunków wystawienia faktury do e-paragonu) oraz prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (m.in. możliwość rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych przez podatników);
 • rozszerzenie zwolnienia z VAT usług zarządzania funduszami inwestycyjnymi na fundusze inwestycyjne z siedzibą w innych państwach członkowskich UE;
 • konsolidacja wydawania wiążących informacji poprzez wyznaczenie jako organu właściwego dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej oraz ujednolicenie systemu podatkowego w obszarze dotyczącym wydawania WIS i WIA;
 • likwidacja opłaty za wniosek o wydanie WIS;
 • doprecyzowanie zasad dokonywania korekt podatku należnego od dostawy towarów dokonanej dla podróżnego;
 • umożliwienie podatnikom, a w przypadku podatników reprezentowanych przez pośrednika – pośrednikowi, złożenia w przypadku transakcji rozliczanych uprzednio w systemie OSS/IOSS korekty deklaracji poza systemem OSS/IOSS oraz określenie wzorów elektronicznych deklaracji korygujących.

Korzystanie ze strony oznacza akceptację Polityki Cookies.

X