preloader preloader preloader preloader preloader preloader

%

Prawo do błędu dla przedsiębiorcy


 

Prawo do błędu dla przedsiębiorcy

 


Z dniem 1 stycznia 2020 roku wszedł w życie tzw. „Pakiet Przyjazne Państwo” przewidujący szereg regulacji mających na celu wprowadzenie ułatwień dla biznesu. Jednym z takich ułatwień jest tzw. „prawo do błędu” wprowadzające nową regulację do ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292).

Prawo do błędu opiera się na zastrzeżeniu, zakładającym, że jeżeli przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej naruszy przepisy prawa związane z wykonywaną działalnością gospodarczą, skutkujące wymierzeniem kary w postępowaniu mandatowym lub w postępowaniu w sprawie nakładania lub wymierzania administracyjnej kary pieniężnej, to przed nałożeniem na przedsiębiorcę grzywny w drodze mandatu karnego albo nałożeniem na niego lub wymierzeniem mu administracyjnej kary pieniężnej, przedsiębiorca ten zostanie wezwany przez właściwy organ do usunięcia stwierdzonych naruszeń przepisów prawa oraz skutków tych naruszeń, jeżeli skutki takie wystąpiły, w wyznaczonym przez ten organ terminie. Tym samym wprowadzona regulacja pozwala przedsiębiorcom uniknąć odpowiedzialności finansowej w przypadku, jeżeli zastosują się do wystosowanego do nich wezwania do usunięcia stwierdzonych naruszeń przepisów. Co jednak istotne, opisane powyżej prawo do błędu jest adresowane wyłącznie do przedsiębiorców w okresie 12 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej po raz pierwszy albo ponownie po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia. Dotyczy zatem co do zasady wyłącznie przedsiębiorców, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z biznesem i z tego względu mogą nie być do końca w pełni świadomi wszystkich obowiązków prawnych wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej. W stosunku do pozostałych przedsiębiorców, w sytuacji naruszenia przepisów prawa skutkujących wymierzeniem im kary w trybie mandatowym lub administracyjnej kary pieniężnej, powyższe „postępowanie naprawcze” nie będzie miało zastosowania.

Prawo do popełnienia błędu nie ma zastosowania w następujących przypadkach:

–      naruszenie dotyczy przepisów prawa, które zostały naruszone przez przedsiębiorcę w przeszłości, lub

–      naruszenie przepisów prawa jest rażące, lub

–      nie jest możliwe usunięcie naruszeń przepisów prawa lub gdy wywołały one nieodwracalne skutki, lub

–      konieczność nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego albo nałożenia lub wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej wynika z ratyfikowanej umowy międzynarodowej albo bezpośrednio stosowanych przepisów prawa Unii Europejskiej, lub

–      naruszenie przepisów prawa polega na wykonywaniu działalności gospodarczej pomimo braku uzyskania wymaganych prawem koncesji, zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej lub na działaniu bez uzyskania wcześniejszej zgody, zezwolenia lub pozwolenia właściwego organu na to działanie, jeżeli przepisy przewidują obowiązek ich uzyskania, lub na działaniu niezgodnym z taką zgodą, zezwoleniem lub pozwoleniem, lub

–      przepisy odrębne przewidują nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego albo nałożenie lub wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej za niewykonanie zaleceń pokontrolnych.

Prawo do błędu nie będzie miało również zastosowania do kary grzywny w drodze mandatu karnego nakładanej w wyniku przeprowadzenia kontroli drogowej.

 

________

fot. from pixabay.com

Korzystanie ze strony oznacza akceptację Polityki Cookies.

X