Privacy policy

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dotyczące danych osobowych Użytkowników, które są gromadzone, podczas korzystania online z serwisu internetowego ________________, oraz informacje o sposobie przetwarzania tych danych.\r\n\r\nPodmiotem odpowiedzialnym za realizowanie niniejszej polityki prywatności serwisu ________________ (dalej jako: „Polityka”) jest 5E Smaga i Partnerzy Spółka Adwokatów, Radców Prawnych i Doradców Podatkowych, ul. Pańska 98/60, 00-837 Warszawa.\r\n\r\nDefinicje\r\n\r\nWystępujące w niniejszej Polityce zwroty oznaczają:\r\n\r\nAdministrator – 5E Smaga i Partnerzy Spółka Adwokatów, Radców Prawnych i Doradców Podatkowych, ul. Pańska 98/60, 00-837 Warszawa.\r\n\r\nSerwis – Strona internetowa pod adresem _____________\r\n\r\nUżytkownik – Osoba korzystająca z Serwisu lub innych usług wskazanych w Polityce.\r\n\r\nDane Osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii, przetwarzane w związku z korzystaniem z Serwisu.\r\n\r\nPrzetwarzanie – Operacje wykonywane na Danych Osobowych takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, wykonywanie kopii zapasowych i inne niezbędne do realizacji Usługi lub korzystania z Serwisu.\r\n\r\nRODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).\r\n\r\n \r\n\r\nPRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH\r\n\r\nW związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie.\r\n\r\n1. Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkowników w celu:\r\n\r\na) wykonania Usługi;\r\nb) prowadzenia statystyk korzystania z Usługi i Serwisu, ulepszania i ułatwiania korzystania z Usługi i Serwisu oraz zapewniania ich bezpieczeństwa informatycznego;\r\nc) udzielania odpowiedzi na zapytania poprzez stronę internetową administratora;\r\nd) dochodzenia i egzekucji roszczeń w postępowaniach przed sądami i innymi organami państwowymi;\r\ne) prowadzenia działań marketingowych;\r\n\r\n2. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest:\r\n\r\na) wyrażona przez Użytkownika zgoda na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;\r\nb) konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na zapytania poprzez stronę internetową administratora- art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.\r\n\r\n3. Newsletter\r\n\r\nAdministrator przesyła informacje dotyczące swojej oferty osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail. Podanie danych w celu otrzymywania informacji dotyczących oferty Administratora jest dobrowolne. Administrator przesyła takie informacje wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na to zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.\r\n\r\nDane osobowe są przetwarzane w celu przesyłania informacji dotyczących oferty Administratora drogą e-mailową w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania, jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera.\r\n\r\n4. Portale społecznościowe\r\n\r\nAdministrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Linkedin, Facebook,). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki.\r\n\r\n \r\n\r\nPODMIOTY UCZESTNICZĄCE W PRZETWARZANIU DANYCH\r\n\r\nDane Osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:\r\n\r\n1. procesorom w związku ze zleconymi przez administratora działaniami realizowanymi w imieniu administratora; m.in. usługi hostingu i wsparcia w obsłudze Klienta, a także usługi związane ze śledzeniem incydentów bezpieczeństwa, reagowaniem na nie, diagnozowaniem i rozwiązywaniem problemów w Usłudze lub Serwisie, do analizy ruchu w Serwisie i do analizy skuteczności kampanii marketingowych.\r\n\r\n2. firmom kurierskim i pocztowym;\r\n\r\n3. kancelariom prawnym, którym administrator zlecił np. prowadzenie postępowania;\r\n\r\n4. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.\r\n\r\n \r\n\r\nOKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH\r\n\r\n\r\nAdministrator przetwarza i przechowuje Dane Osobowe jedynie przez taki okres, jaki jest niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to wymagane zgodnie z prawem. Gdy tylko cel przestaje mieć zastosowanie lub zostanie zrealizowany, Dane Osobowe zostaną usunięte lub ich przetwarzanie zostanie ograniczone.\r\n\r\n \r\n\r\nPRAWA KONTROLI DANYCH OSOBOWYCH\r\n\r\nUżytkownikom zgodnie z przepisami RODO przysługuje:\r\n\r\n1. prawo żądania dostępu do Danych Osobowych (w tym uzyskania potwierdzenia, czy są one przetwarzane oraz uzyskania informacji np. o celach, źródłach, kategoriach przetwarzanych danych czy okresie ich przechowywania), co obejmuje także prawo do otrzymania bezpłatnie kopii własnych danych;\r\n\r\n2. prawo do sprostowania danych osobowych (gdy są one nieprawidłowe), co obejmuje także wniesienie uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,\r\n\r\n3. prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),\r\n\r\n4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,\r\n\r\n5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,\r\n\r\n6. prawo do przenoszenia danych,\r\n\r\n7. prawo do cofnięcia wyrażanej zgody na przetwarzanie danych (przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem),\r\n\r\n8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.\r\n\r\n \r\n\r\nPLIKI COOKIES\r\n\r\nPliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.\r\n\r\n \r\n\r\nCOOKIES „SERWISOWE”\r\n\r\nAdministrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług.\r\n\r\nW związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:\r\n\r\n1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);\r\n\r\n2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);\r\n\r\n3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);\r\n\r\n4. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);\r\n\r\n5. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),\r\n\r\n6. pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.\r\n\r\n \r\n\r\nZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI\r\n\r\nAdministrator może stosownie do potrzeb wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki Prywatności. Informacja o wszelkich zmianach niniejszej Polityki zostanie zamieszczona na stronie głównej Serwisu.\r\n\r\n