preloader preloader preloader preloader preloader preloader

%

Przegląd najważniejszych zmian wprowadzonych w ramach tzw. tarczy 4.0


 

Przegląd najważniejszych zmian wprowadzonych w ramach tzw. tarczy 4.0

tj. ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19


 

Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych

Podstawa prawna: Art. 2 – 9 Tarczy Antykryzysowej 4.0

Tarcza antykryzysowa  4.0  przewiduje  dopłaty   do   oprocentowania  kredytów  obrotowych  udzielanych   przedsiębiorcom,   którzy   znaleźli   się  w trudnej sytuacji finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych wynikających z COVID-19.

O kredyt z dopłatami może się ubiegać przedsiębiorca, który:

 1. na dzień 31 grudnia 2019 nie spełniał kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.;
 2. wykonuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą lub działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, lub zawiesił wykonywanie tej działalności po dniu 1 lutego 2020 r. w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19;
 3. nie zaciągnął innego kredytu na podstawie ustawy;
 4. utracił płynność finansową  rozumianą  jako  zdolność  do  spłaty  w terminie wymagalnych zobowiązań lub jest zagrożony  utratą  płynności finansowej, w  związku  z  konsekwencjami  rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19.

Wniosek o udzielenie kredytu z dopłatami należy składać do banku udzielającego  kredytów  z  dopłatami.  Lista  banków   udzielających kredytów z dopłatami zostanie opublikowana na stronie internetowej BGK. Dopłaty wypłacane będą za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od zawarcia umowy kredytu z dopłatą. Umowy kredytu z dopłatą będą mogły być zawierane do 31 grudnia 2020 r.

Dopłata stanowi:

1. część odsetek należnych bankowi i wynosi, w przypadku:

a. mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy – 2 pkt procentowe;

b. innego przedsiębiorcy – 1 pkt

2. całość odsetek należnych bankowi, jeżeli oprocentowanie kredytu z dopłatą nie przekracza wartości

Dopłata będzie wypłacana, jeżeli przedsiębiorca nie będzie zalegał ze spłatą.

 

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Podstawa prawna: Art. 15-25 Tarczy Antykryzysowej 4.0

Tarcza 4.0 przewiduje możliwość przeprowadzeni uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego.

Szczególnymi  rozwiązaniami, mającymi umożliwić przedsiębiorcom szybką restrukturyzację są:

 

 1. otwarcie postępowania przez opublikowanie obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Decyzja o publikacji obwieszczenia należy wyłączenie do przedsiębiorcy, który zawarł umowę z doradcą restrukturyzacyjnym;
 2. otwarcie postępowania powoduje zawieszenie egzekucji  z  wierzytelności  objętej  układem  oraz  wierzytelności  rzeczowych     i wierzytelności zabezpieczonych przez przewłaszczenie na zabezpieczenie;
 3. w trakcie trwania postępowania nie jest możliwe wypowiadanie umów najmu  lub  dzierżawy  i  spełnianie  świadczeń  wynikających z wierzytelności, które z mocy prawa objęte są układem;
 4. zgromadzenie wierzycieli   może    zostać    przeprowadzone z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji;
 5. możliwość wystąpienia przez wierzyciela, nadzorcę układu i samego dłużnika o uchylenie skutków jego otwarcia. Postanowienie o uchyleniu skutków obwieszczenia  będzie  publikowane  w  Monitorze  Sądowym  i Gospodarczym;
 6. niezłożenie w terminie  4  miesięcy  od  obwieszczenia  wniosku o zatwierdzenie układu do sądu skutkuje umorzeniem postępowania  z mocy prawa;
 7. w przypadku złożenia do sądu wniosku o zatwierdzenie układu przed upływem 4 miesięcy od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym skutki otwarcia postępowania będą trwały do czasu prawomocnego zakończenia postępowania lub jego

Dla zabezpieczenia interesów wierzycieli, Tarcza antykryzysowa 4.0 przewiduje obowiązek naprawienia szkody dla dłużnika, który złożył wniosek w złej wierze.

 

Zasiłek opiekuńczy

Podstawa prawna: Art. 4 ustawy o COVID-19

Został wprowadzony termin do kiedy możliwe jest pobieranie dodatkowego zasiłku    opiekuńczego,    to    jest     od    dnia    25    maja    2020    r. do dnia 28 czerwca 2020 r.

Przyznano dodatkowy  zasiłek  opiekuńczy  rodzicom  dzieci  do  lat  8, które nie mają orzeczenia o niepełnosprawności lub o  potrzebie  kształcenia specjalnego.

 

Dofinansowanie z WUP

Podstawa prawna: Art. 15g ustawy o COVID-19

  1. Poszerzono krąg podmiotów jakie mogą starać się o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy o kościelne osoby prawne, samorządowe instytucje kultury;

2. Spadek obrotów w stosunku miesięcznym może być liczony jako stosunek miesięcy przypadających w okresie po dniu 31 grudnia 2019 ;

3. Został wprowadzony termin oraz tryb rozliczenia przez WUP przekazanych środków. Ustawodawca wprowadził dwuetapowy tryb weryfikacji przyznanych środków i faktycznego ich wykorzystania przez beneficjentów:

a. wstępna weryfikacja dokonywana w terminie 60 dni od dnia upływu terminu    do    złożenia    rozliczenia    i dokumentacji,

b. końcowa weryfikacja może zostać dokonana w okresie 3 lat od dnia upływu terminu na złożenie rozliczenia i dokumentacji;

 

Dofinansowanie z WUP Udzielenie urlopu pracownikowi bez jego zgody

Podstawa prawna: Art. 15gc ustawy o COVID-19

Pracodawca może udzielić pracownikowi w terminie przez siebie wskazanym urlopu     wypoczynkowego      niewykorzystanego      przez       pracownika  w poprzednich latach kalendarzowych do 30 dni w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Urlop może być udzielony:

 1. bez konieczności uzyskania zgody pracownika,
 2. z pominięciem planu urlopów.

Pracownik jest zobowiązany do wykorzystania urlopu.

 

Ograniczenie wysokości odprawy

Podstawa prawna: Art. 15gd ustawy o COVID-19

Wysokość odprawy, odszkodowania lub innego  świadczenia  pieniężnego nie     może        przekroczyć                  dziesięciokrotności      minimalnego     wynagrodzenia za pracę, do którego wypłaty zobowiązany jest pracodawca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń. Powyższe ograniczenia mają zastosowanie do umów o pracę, umów zlecenia, innej umowy o świadczenie usług. (z wyłączeniem umowy agencyjnej).

 

Istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń

Podstawa prawna: Art. 15gb ustawy o COVID-19

Pracodawca, u którego wystąpił spadek przychodów ze sprzedaży towarów lub usług i w związku z tym istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, może:

 

 1. obniżyć wymiar czasu pracy pracownika, maksymalnie  o  20%, nie więcej niż do  0,5  etatu, z  zastrzeżeniem,  że  wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy pracownika przed jego obniżeniem;
 2. objąć pracownika  przestojem  ekonomicznym,  z  zastrzeżeniem, że   pracownikowi   objętemu    przestojem    ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie  więcej  niż  o  50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu

Warunki i tryb wykonywania pracy pracodawca wprowadza w porozumieniu organizacjami       związkowymi       lub       przedstawicielami      pracowników.

Istotnym wzrostem obciążenia funduszu wynagrodzeń jest zwiększenie ilorazu kosztów wynagrodzeń   pracowników,   przy   uwzględnieniu   składek   na  US i przychodów ze sprzedaży towarów lub usług z tego samego miesiąca kalendarzowego przypadającego po 1 marca 2020 r. do dnia  skorzystania przez  pracodawcę  z ww. uprawnienia,  nie mniej  niż o 5 % w porównaniu   do takiego  ilorazu  z miesiąca  poprzedzającego.

Przepis nie ma zastosowanie, jeżeli iloraz kosztów wynagrodzeń pracowników, z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne pracowników finansowanych przez  pracodawcę,  i  przychodów  ze  sprzedaży   towarów lub usług w miesiącu, w którym wystąpił istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń wynosi mniej niż 0,3.

 

Przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy

Podstawa prawna: Art. 15 gg ustawy o COVID-19

Pracodawca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19 może złożyć wniosek do Dyrektora WUP o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy pracowników nieobjętych przestojem, przestojem ekonomicznym, obniżonym wymiarem czasu pracy.

Spadek obrotów gospodarczych:

A. nie mniej niż o 15 % obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych po 12.2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych obrotów z tych samych 2 kolejnych miesięcy roku poprzedniego (wyliczenia mogą rozpoczynać się w trakcie miesiąca kalendarzowego wtedy miesiąc \ jest liczony jako 30 kolejnych dni), lub

B. nie mniej niż 25 % obliczony jako stosunek obrotów z jednego  miesiąca  po 12.2019  r. w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego (wyliczenia mogą rozpoczynać się w trakcie miesiąca kalendarzowego wtedy miesiąc jest liczony jako 30 kolejnych dni)

Świadczenie     obejmuje     dofinansowanie     do     wynagrodzeń      pracowników      oraz      składek na ubezpieczenia społeczne.

Pracodawca ubiegający się o dofinansowanie nie może zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych,   składek   na   ubezpieczenia   społeczne,    ubezpieczenie    zdrowotne,    Fundusz lub Fundusz Pracy,  Fundusz  Solidarnościowy  do  końca  III  kwartału  2019  r.,  nie  mogą  istnieć w stosunku do tego pracodawcy przesłanki do ogłoszenia upadłości.

Dofinansowanie      przysługuje       do       wysokości        połowy        wynagrodzeń        pracowników, nie więcej niż 40 % PMW z poprzedniego kwartału ogłaszanego w GUS;

Dofinansowanie   nie   przysługuje   do   wynagrodzeń    pracowników,    których   wynagrodzenie    z   miesiąc   poprzedzającego   miesiąc   złożenia   wniosku   było   wyższe   niż   300   %   PMW    z poprzedniego kwartału ogłaszanego w GUS; Świadczenia przysługują na  łączny okres 3 miesięcy od  miesiąca złożenia wniosku. Wypłata następuje w transzach miesięcznych. Dofinansowanie przysługuje, jeżeli pracodawca nie otrzymał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie tych samych tytułów wypłat. Pracodawca, nie może  wypowiedzieć  umowy  o  pracę  z  przyczyn  niedotyczących  pracownika w okresie pobierania świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia. Wniosek został udostępniony  poprzez  portal  praca.gov.pl  –  wniosek  VIA-WOMPN.  Załącznikiem do wniosku jest kalkulator zawierający spadek obrotów i wykaz pracowników.

 

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników

Podstawa prawna: Art. 15zzb ustawy o COVID-19

Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, na podstawie danych dołączonych do wniosku. Nie ma  obowiązku  składania  comiesięcznego  oświadczenia  o  zatrudnianiu  w  danym  miesiącu  pracowników objętych umową. Przedsiębiorca  jest  obowiązany  poinformować   powiatowy   urząd  pracy w  formie  oświadczenia  o  każdej   zmianie   danych,   która   ma   wpływ  na wysokość wypłacanego  dofinansowania  w  terminie  7  dni  roboczych  od dnia uzyskania informacji o jej wystąpieniu. Środki  pochodzące  z  dofinansowania  nie   podlegają   egzekucji   sądowej ani administracyjnej. Środki te, w razie ich przekazania  na  rachunek płatniczy, są wolne od zajęcia.

 

Mikropożyczka

Podstawa prawna: Art. 15zzd ustawy o COVID-19

Pożyczka   wraz   z   odsetkami   podlega    umorzeniu,    pod    warunkiem,    że   mikroprzedsiębiorca   będzie   prowadził    działalność    gospodarczą  przez  okres  3  miesięcy  od  dnia  udzielenia  pożyczki.  Mikroprzedsiębiorca  nie musi już składać wniosku o umorzenie pożyczki. Środki pochodzące z pożyczki nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. Środki te, w  razie  ich  przekazania  na  rachunek  płatniczy,  są wolne od zajęcia.

 

Opłata prolongacyjna

Podstawa prawna: Art. 15 zb ustawy o COVID-19

Wniosek o odroczenie płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek należnych za okres od 1.01.2020 roku  może  zostać  złożony wyłącznie   w   formie   dokumentu   elektronicznego   za   pomocą   profilu     w systemie teleinformatycznym ZUS.

 

Świadczenie postojowe

Podstawa prawna: Art. 15 zq ustawy o COVID-19

Dopuszczono możliwość uzyskania świadczenia postojowego przez osoby, które podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.  Wniosek może zostać złożony wyłącznie w formie  dokumentu  elektronicznego za pomocą profilu w systemie teleinformatycznym ZUS.

Wniosek o zwolnienie z ZUS

Podstawa prawna: Art. 31zo-art. 31zw ustawy o COVID-19

Wniosek o zwolnienie z  opłacania  składek  może  zostać  złożony wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą profilu w systemie teleinformatycznym ZUS. Przedsiębiorcę  składającego  wniosek  o  zwolnienie   z   opłacania  składek do   dnia   rozpatrzenia   tego   wniosku   uważa   się   za   nie   zalegającego   w opłacaniu składek należnych za okres wskazany we wniosku.

 

Opłata za użytkowanie wieczyste

Podstawa prawna: Art. 15j ustawy o COVID-19

W przepisach Tarczy  Antykryzysowej  4.0  kolejny  raz  przedłużono  termin  na wniesienie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego – do dnia 31 stycznia 2021 r. Tarcza Antykryzysowa 4.0 wprowadza  również  możliwość  ubiegania  się  przez przedsiębiorców o ulgi w opłatach od użytkowania wieczystego należnego   od   gruntów   będących   w   zasobach   Skarbu   Państwa.   Opłaty   będą   podlegały    pomniejszeniu    proporcjonalnie    do    liczby    dni    w  tym   roku,   w   których   obowiązywał   stan   zagrożenia   epidemicznego   oraz stan epidemii z powodu COVID-19. Konieczne będzie złożenie odpowiedniego wniosku.

 

Czasowe zwolnienie z podatku od przychodów z budynków

Podstawa prawna: Art. 52pa ustawy o PIT i art. 38ha ustawy o CIT

Zwolnienie będzie dotyczyło przychodów ustalonych za okres od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

 

Przesunięcie terminu wdrożenia nowego JPK_V7

Podstawa prawna: Art. 72 ustawy o COVID-19

Nowy plik zacznie obowiązywać wszystkich przedsiębiorców  nie  od  1 lipca, ale dopiero od 1 października 2020 r.

 

Ulga na złe długi w PIT i CIT – skrócenie terminu oczekiwania

Podstawa prawna: Art. 52w Ustawy o PIT i art. 38o Ustawy o CIT

Podatnicy będą mogli skorzystać z ulgi na złe długi, począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynie 30 dni od dnia przekroczenia terminu zapłaty określonego na fakturze  (rachunku)  lub  w  umowie.  Obecnie  mogą to robić dopiero po 90 dniach od upływu umówionego terminu płatności.

 

Wydłużenie ważności certyfikatów rezydencji

Podstawa prawna: Art. 77 ustawy o COVID-19

Jeżeli 12-miesięczny okres ważności certyfikatu skończy się w  trakcie epidemii  lub  zagrożenia  epidemicznego,  to  płatnik  będzie  mógł  posługiwać  się  tym  dokumentem  jeszcze  przez  cały  ten  okres   oraz  przez dwa miesiące po odwołaniu stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

 

Przesunięcie terminu zgłaszania krajowych schematów podatkowych

Podstawa prawna: Art. 77 ustawy o COVID-19

Przesunięto termin na zgłaszanie krajowych schematów podatkowych  szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Będzie to można zrobić  do 30. dnia następującego po dniu odwołania epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego w związku z COVID-19.

 

————————-

Fot. pixabay.com

Korzystanie ze strony oznacza akceptację Polityki Cookies.

X