preloader preloader preloader preloader preloader preloader

%

Raportowanie strategii podatkowej


 

Raportowanie strategii podatkowej

 


Wielce prawdopodobnym jest, że z dniem 1 stycznia 2021 roku w życie wejdzie nowelizacja Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która poza uczynieniem spółek komandytowych i niektórych spółek jawnych podatnikami CIT (podatku dochodowego od osób prawnych), wprowadzi do polskiego porządku prawnego nowy byt prawny. Będą to tzw. spółki nieruchomościowe, które będą musiały spełnić szereg dodatkowych obowiązków. Pod pojęciem „spółki nieruchomościowej” ustawodawca definiuje podmiot, w tym niebędący spółką, w którym co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów w dowolnym okresie 12 kolejno bezpośrednio następujących po sobie miesięcy, stanowiły nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości.

Projektowane zmiany dotyczą w pierwszej kolejności nałożenia na spółkę nieruchomościową, obowiązków płatnika podatku dochodowego z tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, instytucji wspólnego inwestowania lub innej osobie prawnej i praw o podobnym charakterze lub z tytułu należności będących następstwem posiadania tych udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw – jeżeli jedną ze stron takiej transakcji jest podmiot mający siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub osoba fizyczna niemająca miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dotychczas obowiązek rozliczenia podatku z tytułu opisanych powyżej transakcji obciążał podmiot dokonujący zbycia.

To jednak nie wszystko. Na spółki nieruchomościowe ma zostać nałożonych szereg obowiązków informacyjnych w zakresie:

a)     przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji odpowiednio za rok podatkowy lub obrotowy o podmiotach posiadających bezpośrednio lub pośrednio w tym podmiocie udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o porównywalnym charakterze,

b)     sporządzenia i podania do publicznej wiadomości sprawozdania z realizacji strategii podatkowej za rok podatkowy obejmującej między innymi:

–   opis podejścia podatnika do procesów oraz procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie, a także dobrowolnych form współpracy z organami KAS;

–   opis podejścia podatnika do realizacji obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z informacją o liczbie przekazanych szefowi Krajowej Administracji Skarbowej raportów MDR z podziałem na podatki, których dotyczą;

–   informację o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań jego lub podmiotów z nim powiązanych.

Ten ostatni obowiązek (tj. obowiązek sporządzania i publikowania sprawozdania z realizacji strategii podatkowej) dotyczyć będzie także:

1) podatkowych grup kapitałowych, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów;

2) podatników innych niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro.

 

_______

Fot. pixabay.com

Korzystanie ze strony oznacza akceptację Polityki Cookies.

X