preloader preloader preloader preloader preloader preloader

%

Sprzedaż samochodu osobowego o wartości powyżej 150 000 zł na gruncie PIT


 

Sprzedaż samochodu osobowego o wartości powyżej 150 000 zł na gruncie PIT

 


 

W przypadku odpłatnego zbycia samochodu osobowego będącego środkiem trwałym w działalności gospodarczej, którego wartość początkowa przekracza 150 000 zł (225 000 zł w przypadku samochodów elektrycznych), przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) przewidują specyficzny sposób ustalania dochodu podlegającego opodatkowaniu.

Na gruncie art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT, za przychody z działalności gospodarczej uznaje się m.in. przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Z uwagi na fakt, że co do zasady podstawę obliczenia podatku stanowi dochód ustalany jako różnica pomiędzy przychodem (tj. ceną), a kosztami uzyskania przychodu, niezwykle istotne z punktu widzenia ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego jest prawidłowe ustalenie wysokości kosztów uzyskania przychodu i tym samym dochodu.

Co do zasady, przy odpłatnym zbyciu składników majątku dochodem jest różnica pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia, a wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych (zarówno stanowiących, jak i niestanowiących kosztów uzyskania przychodu). Jest to o tyle istotne, że zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu nie podlegają odpisy amortyzacyjne od wartości samochodu przewyższającej kwotę 150 000 zł (225 000 zł w przypadku samochodu elektrycznego).

Zgodnie natomiast z art. 24 ust. 2a ustawy o PIT, dochodem w przypadku odpłatnego zbycia nabytego uprzednio samochodu osobowego będącego środkiem trwałym jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia tego samochodu a jego wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w części nieprzekraczającej kwoty 150 000 zł (225 000 zł w przypadku samochodu elektrycznego), po pomniejszeniu tej wartości o sumę odpisów amortyzacyjnych zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. W praktyce oznacza to, że przy sprzedaży samochodu osobowego stanowiącego środek trwały koszty uzyskania przychodu nigdy nie przekroczą kwoty 150 000 zł (225 000 zł w przypadku samochodu elektrycznego).

Jako przykład można wskazać sytuację, w której podatnik opodatkowany podatkiem liniowym dokonuje sprzedaży stanowiącego środek trwały samochodu osobowego niebędącego samochodem elektrycznym o wartości początkowej 300 000 zł. Dotychczasowa wartość odpisu amortyzacyjnego to 60 000 zł (z czego 30 000 zł stanowi koszt uzyskania przychodu). Cena sprzedaży to 290 000,00 zł. Przyjmując zasadę ogólną można dojść do błędnego wniosku, że  podstawa opodatkowania wynosi 50 000,00 zł. Zgodnie natomiast ze wspominanym art. 24 ust. 2a ustawy o PIT, podstawa opodatkowania wyniesie w tym przypadku 170 000,00 zł. Tym samym, błędne ustalenie podstawy opodatkowania może doprowadzić do powstania u podatnika zaległości podatkowej w wysokości 22 800,00 zł.

 

 

————

Foto: https://pixabay.com/

Korzystanie ze strony oznacza akceptację Polityki Cookies.

X