preloader preloader preloader preloader preloader preloader

%

Tarcza antykryzysowa 2.0 najważniejsze planowane zmiany


 

Tarcza antykryzysowa 2.0

najważniejsze planowane zmiany

 


Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych zmian planowanych w ramach tzw. Tarczy 2.0, tj. ustawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21. Prace nad tym aktem trwają obecnie w Senacie RP. O ostatecznym kształcie przyjętych rozwiązań będziemy Państwa informowali.

WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCÓW

 

1. Wsparcie z Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) dla przedsiębiorców, którzy w związku z COVID – 19 znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej w celu zapewnienia płynności finansowej. Wsparcie udzielane w formie pożyczek, gwarancji, poręczenia, leasingu lub innych instrumentów. W ciągu 3 dni od dnia wejścia w życie ustawy ARP S.A. zamieści na swojej stronie internetowej szczegółowe informacje na temat możliwych form wsparcia.

2. Doprecyzowanie terminu otrzymania dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników przypadających przedsiębiorcom jako pomoc od starosty, poprzez określenie, że pomoc jest udzielana na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, przypadające od miesiąca złożenia wniosku.

3. Przedłużenie okresu przyznania świadczenia postojowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych do 3 świadczeń (do tej pory – świadczenie jednorazowe).

4. Umorzenie pożyczek dla mikroprzedsiębiorców pod warunkiem kontynuowania działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki (do tej pory – obowiązek utrzymania zatrudnienia).

5. Możliwość odstąpienia przez ZUS od pobierania odsetek za zwłokę w płatności składek za składki należne po dniu 31 grudnia 2019 roku na wniosek płatnika.

 

PRAWO PRACY

 

1. Rozszerzenie katalogu przedsiębiorców, którzy będą mogli złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne o przedsiębiorców zatrudniających od 10 do 49 pracowników (poprzedni limit wynosił mniej niż 10 osób).

2. Możliwość przeprowadzania szkoleń wstępnych BHP w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego dla niektórych stanowisk.

3. Zawieszenie przeprowadzania okresowych szkoleń BHP przypadających w okresie stanu epidemii. Termin przeprowadzenia szkoleń okresowych ulegnie przedłużeniu do dnia upływu 90 dni od dnia odwołania stanu epidemii.

4.Na czas epidemii dopuszczono możliwość: (1) ograniczenia nieprzerwanego dobowego odpoczynku, (2) zawarcia porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy; (3) zawarcia porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu.

5. Rozszerzenie katalogu pracodawców, u których jest dopuszczalna zmiana systemu lub rozkładu czasu pracy w sposób niezbędny dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa.

6.Możliwość polecenia pracy w nadgodzinach w zakresie niezbędnym, a dodatkowo – możliwość zlecania dyżurów bez względu na odpoczynki dobowe i tygodniowe oraz polecenia realizowania odpoczynków w miejscu wskazanym przez pracodawcę.

 

PODATKI

1. Termin sporządzenia lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych zostanie przesunięty odpowiednio do 30 września 2020 r. i 31 grudnia 2020 r.

2. Możliwość wyboru organizacji pożytku publicznego, której ma być przekazany 1 proc. Pit, nawet jeżeli zeznanie podatkowe zostanie złożone po 30 kwietnia br.

3. Możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości (lub odroczenia terminu jego płatności) w drodze uchwały rady gminy dla przedsiębiorców, ale także m.in. Organizacje pożytku publicznego (jeżeli ich płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu COVID-19).

4. Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaży i zamiany wirtualnych walut.

5. Podatkowa grupa kapitałowa, która poniesie w 2020 r. Negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i nie spełni z tego powodu warunku rentowności zachowa status PGK.

 

CUDZOZIEMCY

Legalizacja pobytu cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie wizy Schengen, ruchu bezwizowego lub wizy długoterminowej wydanej przez inne państwo Unii Europejskiej, do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu, zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Cudzoziemcy ci są uprawnieni do wykonywania pracy wyłącznie jeżeli posiadają ważne zezwolenie na pracę lub pracę sezonową albo oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy – legalność zatrudnienia nie przedłuża się automatycznie.

 

RESTRUKTURYZACJE I UPADŁOŚCI

1. Wyłączenie możliwości skorzystania z rozwiązań Tarczy 2.0 przez przedsiębiorców: (1) których upadłość ogłoszono, (2) którzy złożyli wnioski o ogłoszenie upadłości, (3) wobec których otwarto postępowanie restrukturyzacyjne, (4) którzy złożyli wnioski o restrukturyzację.

2. Wstrzymanie biegu terminów do złożenia wniosków o ogłoszenie upadłości, jeżeli niewypłacalność przedsiębiorcy powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. Terminy do zgłoszenia wniosków o upadłość rozpoczynają swój bieg dopiero po uchyleniu ww. stanów.

 

________

Fot. from pixabay.com

Korzystanie ze strony oznacza akceptację Polityki Cookies.

X