preloader preloader preloader preloader preloader preloader

%

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 3.0 Przegląd najważniejszych zmian


 

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 3.0

Przegląd najważniejszych zmian

 


Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych zmian wprowadzonych w ramach tzw. Tarczy 3.0, tj. ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

 

WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCÓW

Mikropożyczka

Tarcza 3.0 rozszerza możliwość uzyskania mikropożyczki również przez tych przedsiębiorców, którzy założyli działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020 r. (poprzednio przed 1 marca 2020 r.).

 

Dofinansowanie na niepełnosprawnego pracownika

Pracodawcy będą mogli uzyskać dofinansowanie części wynagrodzeń, a także należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne z Funduszu Pracy przyznawanego od Starosty, również dla pracowników niepełnosprawnych – tj. w części niepodlegającej dofinansowaniu na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W tym przypadku nie stosuje się obostrzenia dotyczącego tego, że przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.\r\n\r\nŚwiadczenie postojowe\r\n\r\nTarcza 3.0 rozszerza możliwość uzyskania świadczenia postojowego również przez tych przedsiębiorców, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r. (poprzednio przed 1 lutego 2020 r.) i nie zawiesili prowadzenia działalności gospodarczej, a ich przychód był co najmniej o 15 % niższy niż przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, lub zawiesili prowadzenie działalności po 31.01.2020 r.

 

PRAWO PRACY

Potrącenia z wynagrodzenia

Jeżeli na skutek działań związanych z zapobieganiem zarażenia wirusem SARS-CoV-2 pracownikowi obniżono wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika stracił źródło dochodu, kwoty wolne od potrąceń, o których mowa w art. 87¹ kp, zwiększają się o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu.

 

CUDZOZIEMCY

Możliwość zmiany warunków wykonywania pracy bez konieczności wydania nowego zezwolenia

Jeżeli na skutek obniżenia wymiaru czasu pracy,  zmiany systemu lub rozkładu czasu pracy lub wprowadzenia systemu równoważnego czasu pracy uległy zmianie warunki wykonywania pracy przez cudzoziemca określone w zezwoleniu na pracę, zezwoleniu na pracę sezonową lub oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, cudzoziemiec może wykonywać pracę na tych zmienionych warunkach bez konieczności zmiany zezwolenia, uzyskania nowego zezwolenia lub wpisania nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.

 

PODATKI

Zaświadczenie o niezaleganiu

Zgodnie z przepisami Tarczy 3.0 w zaświadczeniu wystawianym w okresie objętym zaniechaniem poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych nie będą uwzględniane zaległości podatkowe, których zapłata po upływie terminu płatności jest objęta tym zaniechaniem poboru odsetek za zwłokę.

 

DEMATERIALIZACJA AKCJI

Przedłużenie terminu na przeprowadzenie dematerializacji akcji

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy spółek zobowiązanych do przeprowadzenia dematerializacji akcji mogą dokonać wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, zawrzeć umowę z tym podmiotem i wysłać pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce do dnia 30 września 2020 r. (pierwotnie termin ten miał nastąpić do 30 czerwca 2020 r.). Akcje niezdematerializowane utracą moc obowiązującą dnia 1 marca 2021 r. (pierwotnie 1 stycznia 2021 r.).

 

BAZA DANYCH O PRODUKTACH I OPAKOWANIACH (BDO)

Przedłużenie terminu złożenia sprawozdania o odpadach i opakowaniach

Termin złożenia sprawozdania o odpadach za 2019 r. dla podmiotów wprowadzających na rynek produkty, opakowania, baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny został przedłużony do 11 września 2020

 

Prowadzenie ewidencji odpadów

Tarcza 3.0 wprowadza możliwość prowadzenia ewidencji odpadów przed uzyskaniem wpisu do rejestru BDO w formie papierowej;

 

ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Przedłużenie okresu zasiłkowego

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 25 maja 2020 roku w wymiarze 14 dni będzie przysługiwał ubezpieczonemu, z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym albo dorosłą osobą niepełnosprawną z powodu zamknięcia placówki, do której uczęszcza dziecko lub dorosła osoba niepełnosprawna.

Wprowadzono możliwość otrzymania zasiłku nawet w przypadku otwarcia powyższych placówek, przez okres nie dłuższy niż 14 dni. Okres pobierania zasiłku w przypadku otwarcia placówek wlicza się do okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego

 

ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS

Poszerzenie kręgu podmiotów, mogących ubiegać się o zwolnienie ze składek

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, opłacająca składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne może złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli prowadziła działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

 

  • przychód w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (PMW) brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (15.681,00 zł), oraz
  • dochód w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 7000 zł;

Przedsiębiorca, korzystający z Ulgi na start oraz opłacający składki na własne ubezpieczenia zdrowotne może złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia zdrowotne za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli prowadził działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

  • przychód w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek, nie był wyższy niż 300% prognozowanego PMW brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (15.681,00 zł), albo
  • przychód był wyższy niż 300% prognozowanego PMW brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (15.681,00 zł), oraz dochód w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek, nie był wyższy niż 7000 zł.

 

Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności składkowych w ww. przypadkach za kwiecień oraz maj 2020 roku obejmuje także należności już opłacone. Opłacone należności składkowe podlegają zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zwolnieniu w ww. przypadkach podlegają należności z tytułu składek ustalone od obowiązującej najniższej podstawy wymiaru tych składek.

 

Pracownicy młodociani

Płatnik składek, który zgłosił do ubezpieczeń społecznych wyłączenia pracowników młodocianych, może ubiegać się o zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na tych pracowników.

 

_______

Fot. from pixabay.com

Korzystanie ze strony oznacza akceptację Polityki Cookies.

X