preloader preloader preloader preloader preloader preloader

%

Uchylenie się od skutków prawnych „covidowego” przedłużenia umów najmu powierzchni w galeriach handlowych

Nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: „Ustawa”) z marca 2020 r.  wprowadziła istotny z punktu widzenia tzw. zakazu prowadzenia działalności w galeriach handlowych art. 15ze, regulujący kwestie umów najmu/dzierżawy i innych podobnych umów, odnoszących się do powierzchni handlowych w obiektach handlowych o powierzchni powyżej 2000m2.

Zgodnie z ust. 1 powyższej regulacji, w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 zgodnie z właściwymi przepisami, wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej.

Z kolei ust. 2 tego samego artykułu stanowił, iż uprawniony do używania powierzchni handlowej (a więc najemca/dzierżawca/uprawniony do używania powierzchni na podstawie jakiegokolwiek innego tytułu na podstawie umowy podobnej) powinien złożyć udostępniającemu (wynajmującemu/wydzierżawiającemu, itd.) bezwarunkową i wiążącą ofertę przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu przedłużony o sześć miesięcy, w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu.

Wielu przedsiębiorców doprowadziło w powyższym trybie do przedłużenia obowiązywania wiążących ich umów najmu/dzierżawy/umów podobnych.

Kolejna nowelizacja Ustawy (z dnia 24 czerwca 2021 r., która weszła w życie dnia 23 lipca 2021 r.) w swym art. 7 stworzyła możliwość uchylenia się przez uprawnionych, którzy uprzednio złożyli oświadczenia w przedmiocie przedłużenia obowiązywania umów w sposób opisany powyżej po dniu 31 grudnia 2020 r. od skutków prawnych tych oświadczeń woli, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji (a zatem do dnia 6 sierpnia 2021 r. włącznie).

Skutki takiego uchylenia się od oświadczeń woli przedłużających obowiązywanie umów zostały przez ustawodawcę ograniczone do skutków na przyszłość, tj. takie uchylenie nie doprowadzi do sytuacji, w której miniony już okres używania powierzchni wynikający ze złożenia „oświadczeń przedłużających” zostanie uznany za okres bezumownego korzystania z części nieruchomości. Nie dojdzie również do odżycia zobowiązań umownych za okres(y) obowiązywania zakazu handlu w galeriach handlowych.

Ustawodawca – choć posłużył się pojęciem „uchylenia od skutków oświadczenia woli” – w istocie stworzył zatem uprawnienie dla części najemców (i innych uprawnionych) do złożenia oświadczeń o wypowiedzeniu przedłużonych wcześniej umów w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie omawianej nowelizacji – do 6 sierpnia 2021 r. Skorzystanie z tego uprawnienia doprowadzi więc do zniweczenia przedłużenia obowiązywania umowy w zakresie, w jakim przedłużenie to przypada na okres po dniu złożenia oświadczenia. Złożone w okresie „przedłużonym” będzie równoznaczne w skutkach z wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym; złożone w czasie przypadającym przed dniem naliczania „okresu wydłużenia” – spowoduje skrócenie czasu obowiązywania umowy o ten okres (i podobne będzie do wypowiedzenia z zachowaniem terminu).

Powyższe uprawnienie może być istotne dla przedsiębiorców, którzy – wbrew pierwotnym przewidywaniom – z jakichkolwiek względów nie są już zainteresowani kontynuacją działalności w galeriach handlowych.

Mając na względzie naglący termin na złożenie takiego oświadczenia, postanowiliśmy przygotować dla Państwa jego wzór (w załączeniu). Jednocześnie prosimy wziąć pod uwagę fakt, że chwilą złożenia oświadczenia będzie, zgodnie z art. 61 § 1. kodeksu cywilnego, chwila, w której oświadczenie to dotrze do adresata w taki sposób, że adresat będzie mógł zapoznać się z jego treścią (a więc istotna jest tu data doręczenia pisma). Ustawodawca nie przewidział również możliwości złożenia oświadczenia w formie innej niż pisemna.

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w powyższym zakresie, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

wzór – oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych ośw. przedłużającego umowę

 

Arkadiusz Sobiech

radca prawny

5e Smaga i Partnerzy

Spółka Adwokatów, Radców prawnych i Doradców Podatkowych

Korzystanie ze strony oznacza akceptację Polityki Cookies.

X