preloader preloader preloader preloader preloader preloader

%

Ulga mieszkaniowa także w przypadku spłaty kredytu zaciągniętego na sprzedawaną nieruchomość


 

Ulga mieszkaniowa także w przypadku spłaty kredytu zaciągniętego na sprzedawaną nieruchomość

 


 

Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2022 r. zmodyfikowanym brzmieniem przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie tzw. ulgi mieszkaniowej, za wydatki na cele mieszkaniowe uznać należy również wydatki na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego w związku ze zbywaną nieruchomością.

Co do zasady, dochód uzyskany na skutek odpłatnego zbycia nieruchomości z majątku prywatnego, jeżeli zbycie następuje przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym według stawki 19%. Jednocześnie, zwolnienie o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym pozwala na obniżenie dochodu podlegającego opodatkowaniu w przypadku poczynienia, nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, wydatków na cele mieszkaniowe. Katalog ww. wydatków wskazany jest we wspomnianej ustawie i ma charakter zamknięty.

Jak wskazał ustawodawca, wydatkami na cele mieszkaniowe są m.in. wydatki na budowę lub nabycie budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, nabycie gruntu, a także wydatki poniesione na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży zbywanej nieruchomości, na nabycie lub budowę innej nieruchomości, w której podatnik będzie zamieszkiwał. Jednocześnie do końca 2021 r. organy podatkowe oraz sądy administracyjne w przeważającej części przypadków stały na stanowisku, że wydatku na cele mieszkaniowe nie stanowi spłata kredytu zaciągniętego na sprzedawaną nieruchomość, jako czynność nierealizująca celu mieszkaniowego.

Od 1 stycznia 2022 r. w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych znajduje się jednak zapis art. 21 ust. 30a, zgodnie z którym wydatki na cele mieszkaniowe obejmują także wydatki na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki), zaciągniętego w związku ze zbywaną nieruchomością, w tym także gdy wydatki te odpowiadają równowartości wydatków uwzględnionych w kosztach uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, które sfinansowane zostały tym kredytem (pożyczką). Jednocześnie, Minister Finansów w interpretacji ogólnej Nr DD2.8202.5.2020 z dnia 1 kwietnia 2022 r. potwierdził, że stan prawny obowiązujący do 31 grudnia 2021 r. powinien być interpretowany w taki sposób, który odpowiada obowiązującym w 2022 r. przepisom, tj. w stosunku do zbycia nieruchomości które miało miejsce przed 1 stycznia 2022 r. i spłaty kredytu zaciągniętego na zbywaną nieruchomość z uzyskanych ze sprzedaży środków również znaleźć powinna zastosowanie tzw. ulga mieszkaniowa.

 

 

———-

Foto: https://pixabay.com/

Korzystanie ze strony oznacza akceptację Polityki Cookies.

X