preloader preloader preloader preloader preloader preloader

%

Zmiany w CIT od 1 stycznia 2023 r. – projekt nowelizacji został opublikowany na stronach Sejmu


 

Zmiany w CIT od 1 stycznia 2023 r. – projekt nowelizacji został opublikowany na stronach Sejmu

 


 

Do Sejmu wpłynął w dniu 25 sierpnia 2022 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. W artykule przedstawiamy najistotniejsze zmiany wynikające z dokumentu.

 

 

 1. Odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym

Wraz z nowelizacją wprowadzone zostanie całkowite zwolnienie z minimalnego dochodowego na okres 2 lat tj. od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. W przypadku podatników z innym niż kalendarzowy rokiem podatkowym rozpoczętym przed dniem 1 stycznia 2024 r. i zakończonym po dniu 31 grudnia 2023 r., zwolnienie będzie stosowane do zakończenia takiego roku podatkowego. Zwolnienie znajdzie zastosowanie do dochodów (przychodów) osiągniętych od dnia 1 stycznia 2022 r.

Ministerstwo Finansów argumentuje powyższą zmianę koniecznością zapobiegania negatywnym konsekwencjom obowiązywania podatku minimalnego, z uwagi na sytuację geopolityczną. Niezależnie od powyższego zwolnienia, w ramach nowelizacji modyfikowana jest także konstrukcja samego podatku.

 1. Uchylenie przepisów o tzw. ukrytej dywidendzie

Wprowadzone wraz z Polskim Ładem i mające obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. regulacje wskazujące określone kategorie świadczeń wypłacanych przez spółki jako tzw. ukryte dywidendy i tym samym wykluczające możliwość rozpoznania ich jako kosztów uzyskania przychodów przez spółkę zostaną całkowicie uchylone. Ukrytą dywidendę stanowić miały m.in. świadczenia, których wysokość lub termin poniesienia w jakikolwiek sposób uzależnione byłyby od osiągnięcia zysku przez spółkę lub wysokości tego zysku.

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, decyzja umotywowana jest licznymi postulatami zgłaszanymi przez przedsiębiorców i ekspertów, a także sytuacją geopolityczną.

 1. Zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. pośrednich transakcji rajowych

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 11o ustawy o CIT wyróżniamy 2 rodzaje transakcji, w stosunku do których istnieje obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych:

 1. a) transakcje dokonywane bezpośrednio z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium raju podatkowego – jeżeli wartość transakcji w roku podatkowym przekracza 100 000 zł;
 2. b) transakcje dokonywane pośrednio z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium raju podatkowego tj. podmiot z raju podatkowego jest rzeczywistym właścicielem należności powstałej w ramach transakcji, chociaż formalnie stroną transakcji jest inny podmiot – jeżeli wartość transakcji w roku podatkowym przekracza 500 000 zł.

Jednocześnie, wprowadzone zostało domniemanie, że rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium raju podatkowego, jeżeli kontrahent dokonuje w roku podatkowym rozliczeń z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium raju podatkowego, na kwotę przekraczającą 500 000 zł. Przy ustalaniu tych okoliczności należy dochować należytej staranności.

Opisywany projekt nowelizacji ustawy zakłada całkowite uchylenie obowiązku dokumentacyjnego w zakresie transakcji dokonywanych pośrednio z podmiotami rajowymi wraz z instytucją domniemania. Powyższe oznacza w praktyce, że podatnicy od 1 stycznia 2023 r. nie będą mieli obowiązku pozyskiwania od kontrahentów oświadczeń o niedokonywaniu rozliczeń z podmiotem rajowym. Ponadto, wskazać należy że przepisy uchylone zostaną z mocą wsteczną od 1 stycznia 2021 r. Mając na uwadze fakt, że terminy na złożenie informacji i oświadczenia o sporządzaniu dokumentacji cen transferowych za 2021 r. zostały przedłużone, można dojść do wniosku że obowiązek dokumentacyjny w odniesieniu do transakcji pośrednich z podmiotami rajowymi za 2021 r. nie będzie egzekwowany.

Niezależnie od powyższego, zmieniony zostanie również przepis dotyczący transakcji dokonywanych bezpośrednio z podmiotami rajowymi – progi dokumentacyjne zostaną podniesione do wartości odpowiednio: 2 500 000 zł (transakcje finansowe) i 500 000 zł  (transakcje inne niż finansowe).

 1. Zmiana przepisów dotyczących estońskiego CIT

W zakresie przepisów dotyczących ryczałtu od dochodu spółek (tzw. estoński CIT), nowelizacja przewiduje m.in. następujące zmiany:

 • Zmiana przepisów dotyczących opodatkowania tzw. korekty wstępnej

Zgodnie z proponowanym brzmieniem art. 7aa ust. 5 pkt 1 ustawy o CIT zobowiązanie podatkowe z tytułu korekty wstępnej wygasa w przypadku pozostania w estońskim CIT przez pełen okres czterech lat podatkowych.

 • Doprecyzowanie przepisów w zakresie wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą (przedmiot opodatkowania ryczałtem)

Jak wskazano w projekcie nowelizacji, wydatki i odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, związane z używaniem samochodów osobowych, środków transportu lotniczego, taboru pływającego oraz innych składników majątku nie stanowią wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą:

– w pełnej wysokości – w przypadku składników majątku, wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności gospodarczej;

– w wysokości 50% – w przypadku składników majątku, które nie są wykorzystywane wyłącznie na cele działalności gospodarczej.

 • Doprecyzowanie przepisów dotyczących procedury wyboru estońskiego CIT

Zgodnie z art. 28j ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT terminem złożenia zawiadomienia o wyborze estońskiego CIT jest koniec pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego opodatkowanego na zasadach ryczałtu. Zgodnie z ust. 5 ww. artykułu, zawiadomienie może zostać złożone również przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, jeżeli na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego pierwszy miesiąc opodatkowania ryczałtem podatnik zamknie księgi rachunkowe oraz sporządzi sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami o rachunkowości. Zmiana ma charakter doprecyzowujący.

 • Doprecyzowanie przepisów dotyczących terminu zapłaty podatku od dochodu z przekształcenia

W ramach projektu proponuje się zmianę art. 7aa ust. 9 pkt 4 ustawy o CIT poprzez jednoznaczne wskazanie, że termin na złożenie zeznania oraz zapłatę podatku do dochodu z przekształcenia upływa wraz z końcem trzeciego miesiąca pierwszego roku opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.

Pozostałe planowane zmiany w ustawie o CIT obejmują m.in.:

 • uproszczenie przepisów o tzw. uldze na złe długi;
 • zmiany w zakresie przepisów dotyczących podatku u źródła;
 • zmianę terminu aktualizacji indywidualnych danych podatnika;
 • zmianę przepisów o zagranicznych jednostkach kontrolowanych (CFC) w zakresie wyeliminowania niektórych wątpliwości w przepisach;
 • zmianę przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów;
 • zmiany w rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych;
 • zmianę przepisów dotyczących polskiej spółki holdingowej (PSH);
 • zmiany w przepisach dotyczących ulgi na zatrudnienie innowacyjnych pracowników o charakterze dostosowawczym, wynikające ze zmian wprowadzonych w ustawie PIT;
 • zmiany w przepisach dotyczących ulgi na dokonanie pierwszej oferty publicznej;
 • zmiana przepisów dotyczących procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków.

 

————

Foto: https://pixabay.com/

Zapraszamy do korzystania z formularza kontaktowego. Postaramy się skontaktować z Państwem najszybciej jak to możliwe.

Korzystanie ze strony oznacza akceptację Polityki Cookies.

X